Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I, 21/94, 23/96), zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92), pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92, 31/96) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 18. seji dne 7. avgusta 1996 sprejel

 

 

P R A V I L N I K

 

 

o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Trebnje

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo:

 

 

– pogoji in merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem;

 

 

– normativi in standardi za socialna stanovanja;

 

 

– točkovnik za oceno stanovanjskih razmer;

 

 

– postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem.

 

 

II. SPLOŠNI POGOJI

 

 

2. člen

 

 

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so:

 

 

– da izpolnjuje pogoje, merila in kriterije po tem pravilniku;

 

 

– da je državljan Republike Slovenije;

 

 

– da ima stalno prebivališče v Občini Trebnje in na tem naslovu tudi dejansko prebiva;

 

 

– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva, ni lastnik ali solastnik počitniške hiše, počitniškega stanovanja ali druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja;

 

 

– da ni bil prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše pa je to odtujil;

 

 

– da prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi ali volji;

 

 

– da prosilec ni bil imetnik stanovanjske pravice po zakonu o stanovanjskih razmerjih;

 

 

– da prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik ni v preteklosti odkupil stanovanja po pogojih stanovanjskega zakona in ga odtujil.

 

 

3. člen

 

 

Za ožje družinske člane se štejejo:

 

 

– zakonec prosilca ali oseba, s katero prosilec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;

 

 

– njuni otroci oziroma posvojenci prosilca;

 

 

– starši in posvojitelji prosilca;

 

 

– osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžan preživljati;

 

 

– in tisti sorodnik do vključno drugega dednega razreda, ki je na dan uveljavitve stanovanjskega zakona stalno, več kot dve leti, živel v ekonomski skupnosti s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice.

 

 

III. POSEBNI POGOJI

 

 

4. člen

 

 

Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki je določena v 26. členu zakona o socialnem varstvu.

 

 

5. člen

 

 

Prosilci dokazujejo upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem z naslednjimi dokumenti:

 

 

– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;

 

 

– potrdilo o stalnem prebivališču in številu družinskih članov;

 

 

– podatke o dohodkih in prejemkih za zadnje tri mesece pred vložitvijo zahtevka;

 

 

– potrdilo o premoženjskem stanju, skladno s predpisi s področja socialnega varstva;

 

 

– najemno oziroma podnajemno pogodbo;

 

 

– drugi z razpisom zahtevani dokumenti, ki izkazujejo gmotne in socialne ter zdravstvene razmere.

 

 

6. člen

 

 

Glede na število družinskih članov upravičenec pridobi v najem socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih standardov:

 

 

 
------------------------------------------------------------------
Število druž.     Stan. površina            Vrsta
   članov               do                stanovanja
------------------------------------------------------------------
     1                24 m2          garsonjera
     2                35 m2          garsonjera ali enosobno
     3                48 m2          enoinpolsobno ali dvosobno
     4                63 m2          dvosobno s kabinetom ali tri.
------------------------------------------------------------------
 

 

 

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega člana se stanovanjska površina lahko poveča največ za 5 m2.

 

 

7. člen

 

 

Od površinskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem odstopi navzgor z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo družinske ali socialno zdravstvene razmere (tri generacije v družini, težja bolezen, ki terja trajno nego in podobno).

 

 

8. člen

 

 

Od površinskih standardov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopa navzdol v primeru, da po sprejetem prednostnem vrstnem redu ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo o strinjanju z razpoložljivim stanovanjem.

 

 

O odstopanju od površinskih normativov odloča oddelek občinske uprave pristojen za stanovanjske zadeve Občine Trebnje (v nadaljevanju besedila: pristojni oddelek občinske uprave) upoštevaje mnenje Centra za socialno delo Trebnje.

 

 

9. člen

 

 

Če se stanovanje dodeljuje invalidu oziroma družini z invalidnim članom, ki mu je otežkočeno oziroma onemogočeno normalno gibanje, je potrebno v okviru možnosti upoštevati potrebe po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju oziroma pri dostopu in izhodu iz stanovanja, kakor tudi zadostne površine za gibanje z vozičkom.

 

 

Kolikor je na razpolago arhitektonsko primerno stanovanje, ima invalid iz prvega odstavka tega člena, ne glede na število točk, prednost pred drugimi prosilci.

 

 

IV. OBLIKOVANJE LISTE ZA DODELITEV SOCIALNIH STANOVANJ V NAJEM

 

 

10. člen

 

 

Občina Trebnje praviloma enkrat letno, glede na število prostih socialnih stanovanj, objavi v sredstvih javnega obveščanja javni razpis za dodelitev socialnih stanovanj v najem (v nadaljnjem besedilu: razpis)

 

 

Sprejeta lista za dodelitev socialnih stanovanj v najem velja praviloma eno leto, s sprejemom nove prioritetne liste preneha veljati stara.

 

 

11. člen

 

 

Razpis, ki ga oblikuje pristojni oddelek občinske uprave, mora določati:

 

 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve socialnega stanovanja v najem;

 

 

– podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;

 

 

– dokumente, ki jih morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;

 

 

– okvirno število socialnih stanovanj v Občini Trebnje in datum razpoložljivosti le-teh;

 

 

– razpisni rok.

 

 

12. člen

 

 

Pristojni oddelek občinske uprave prouči utemeljenost vlog ter razvrsti vloge po kategorijah udeležencev. Strokovna služba pri tem delu sodeluje s centrom za socialno delo, invalidsko organizacijo, zdravstvenim zavodom in zavodom za zaposlovanje. Po svoji presoji opravi tudi vse druge pomembne poizvedbe pri pristojnih organih in organizacijah.

 

 

Strokovna služba sproti obvesti udeležence razpisa o morebitni dopolnitvi nepopolnih vlog in jim določi rok za dopolnitev. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno dospele vloge se zavržejo.

 

 

13. člen

 

 

Na predlog pristojnega oddelka občinske uprave imenuje župan občine Trebnje tričlansko komisijo za ogled stanovanjskih razmer in proučitev drugih okoliščin, pomembnih za razvrstitev udeleženca razpisa na listo za dodelitev socialnega stanovanja v najem.

 

 

Komisijo sestavljajo:

 

 

– član pristojnega oddelka občinske uprave, ki je hkrati tudi predsednik komisije;

 

 

– član, ki ga v komisijo predlaga Center za socialno delo Trebnje;

 

 

– član, ki ga v komisijo predlaga Zdravstveni dom Trebnje s področja patronažne službe.

 

 

14. člen

 

 

Komisija na podlagi določil tega pravilnika pri ogledu stanovanjskih razmer in ostalih okoliščin izpolni točkovalni zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, en izvod zapisnika pa se po opravljenem ogledu vroči udeležencu razpisa.

 

 

15. člen

 

 

Pristojni oddelek občinske uprave na podlagi točkovalnih zapisnikov najkasneje v roku 60 dni po objavi razpisa, določi občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj v najem in jo da v potrditev občinskemu svetu. Lista se objavi na krajevno običajen način.

 

 

16. člen

 

 

Udeleženec razpisa ima zoper svojo uvrstitev na občinsko listo možnost ugovora pri županu občine najkasneje v 15 dneh po vročitvi sklepa o uvrstitvi na občinsko listo za dodelitev socialnih stanovanj. O ugovoru odloči župan občine najkasneje v roku 30 dni po prejemu ugovora.

 

 

17. člen

 

 

Veljavnost liste traja do novega razpisa. V času njene veljavnosti se lista ne more spreminjati.

 

 

Na novi razpis morajo prosilci, ki pri prejšnjem razpisu niso dobili stanovanja, vložiti novo vlogo in novo dokumentacijo v skladu z razpisom.

 

 

V. DODELITEV SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM

 

 

18. člen

 

 

Skep o dodelitvi socialnega stanovanja v najem izda župan občine na osnovi veljavne liste.

 

 

19. člen

 

 

Pravica do uporabe socialnega stanovanja v najem je časovno vezana na izpolnjevanje meril za upravičenost do dodelitve socialnega stanovanja v najem, ki zadevajo premoženjsko stanje upravičenca, kar se posebej opredeli tudi v najemni pogodbi. Najemna pogodba se sestavi v skladu z 41. členom stanovanjskega zakona. Rok za izselitev, opredeljen v najemni pogodbi ne sme biti krajši od 90 dni.

 

 

Pristojni oddelek občinske uprave preverja upravičenost vseh uporabnikov do najema socialnega stanovanja enkrat letno.

 

 

Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca. Do odpovedi najemne pogodbe plačuje najemnik svoje obveznosti kot za neprofitno stanovanje.

 

 

20. člen

 

 

V primeru, da prosilec, ki je uvrščen na listo ali se njegov stanovanjski problem rešuje z izjemno dodelitvijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno socialno stanovanje, izda predstojnik pristojnega oddelka občinske uprave sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izjemne dodelitve stanovanja.

 

 

VI. IZJEMNA DODELITEV STANOVANJA

 

 

21. člen

 

 

V primeru izredno nujnega reševanja stanovanjskega problema lahko župan Občine Trebnje na predlog pristojnega oddelka občinske uprave dodeli socialno stanovanje v najem praviloma za določen čas mimo liste, vendar o tem obvesti občinski svet. Za izredno nujno reševanje stanovanjskega problema se šteje:

 

 

– požar;

 

 

– elementarna nesreča;

 

 

– večja prenova ali rušitev dosedanjega stanovanja, ki je v javnem interesu;

 

 

– hujša socialnovarstvena stiska (na predlog Centra za socialno delo Trebnje)

 

 

22. člen

 

 

Upravičenost za izredno dodelitev socialnega stanovanja dokazuje prosilec s potrdilom in mnenji pristojnih organov Občine Trebnje in Centra za socialno delo Trebnje.

 

 

23. člen

 

 

V primeru, da udeleženec razpisa, ki je uvrščen na veljavno listo ali se rešuje z izredno dodelitijo socialnega stanovanja, odkloni v najem ponujeno primerno stanovanje, izda pristojni oddelek občinske uprave za stanovanjske zadeve sklep, s katerim se ga izključi iz veljavne liste ali izredne dodelitve stanovanja.

 

 

VII. MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNEGA STANOVANJA V NAJEM

 

 

24. člen

 

 

Pri ugotavljanju upravičenosti za dodelitev socialnega stanovanja v najem se poleg zahtev splošnih in posebnih pogojev, uporabljajo tudi merila določena po tem pravilniku.

 

 

25. člen

 

 

Merila iz 102. člena stanovanjskega zakona, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem se točkujejo in se nanašajo na:

 

 

– stanovanjske razmere;

 

 

– število ožjih družinskih članov, ki prebivajo s prosilcem;

 

 

– socialne razmere;

 

 

– zdravstveno stanje.

 

 

26. člen

 

 

Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:

 

 

 

 
1. Stanovanjski status:                                                     točk
– prosilec je brez stanovanja (3. člen stanovanjskega zakona)                150
– prosilec stanuje z družino pri starših ali
sorodnikih v neprimernem stanovanju                                          150
– prosilec stanuje v samskem domu ali je
podnajemnik                                                                  150
Opomba: Točkovanja se med seboj izključujejo.
2. Kvaliteta bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije provizoriju ali baraki               120
– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju                                80
– bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju                                    20
3. Stanovanjska površina:
– do 4m2 na družinskega člana                                                120
– od 5m2 do 8m2 na družinskega člana                                          80
– od 9m2 do 12m2 na družinskega člana                                         60
– od 13m2 do 16m2 na družinskega člana                                        20
4. Neprimernost stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                                                     40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov                                        40
– stanovanje s souporabo kuhinje                                              20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali s sanitarnimi
prostori izven stanovanja                                                     20
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)                                    50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča                                   20
– stanovanje z nestandardno visokimi (nizkimi)
stropovi pod 2,2 m, nad 3 m;                                                  10
 

 

 

27. člen

 

 

Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:

 

 

 
– družina z dvema ali več mladoletnimi otroci                            60
– družina z družinskim članom iz 6. člena
stanovanjskega zakona, starim nad 65 let                                 30
 

 

 

28. člen

 

 

Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem, se vrednoti:

 

 

 
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok, zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu)                              60
– status roditelja, ki živi sam z mladoletnim
otrokom in tudi skrbi za njegovo vzgojo in varstvo
(samohranilec)                                                          40
– ločeno življenje roditeljev, zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer                                                    40
– status prosilca z družinskim članom, za
katerega je po predpisih o zaposlovanju ocenjeno,
da je trajno nezmožen za delo                                           30
 

 

 

29. člen

 

 

Pri ocenjevanju zdravstvenih razmer prosilca oziroma njegovega družinskega člana se upošteva:

 

 

 
– trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena
s slabimi stanovanjskimi razmerami                                       80
– trajna obolenja, pogojena s slabimi stan.
razmerami                                                                60
 

 

 

Trajno obolenje iz prejšnjega odtavka se dokazuje z izvidom zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

 

30. člen

 

 

Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi socialnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednja merila za:

 

 

 
– družina v kateri roditelja nista starejša od 30 let
(mlada družina)                                                         60
– družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno,
težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo,
ugotovljeno po pristojni komisiji                                       60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali
odrasli družinski član nesposoben za samostojno
življenje in delo in je ugotovljena z izvidom in
mnenjem pristojne komisije                                              50
 

 

 

31. člen

 

 

Pri ocenjevanju se upošteva tudi čas stalnega bivanja prosilca v Občini Trebnje do dneva razpisa:

 

 

 
– od 5 let do 10 let                                            20
– od 10 let do 15 let                                           40
– od 15 let do 20 let                                           60
– nad 20 let                                                    80
 

 

 

V primeru, ko imata dva ali več prosilcev z istim številom ožjih družinskih članov enako število zbranih točk, ima prednost tisti prosilec, ki ima daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Trebnje.

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

32. člen

 

 

Socialna stanovanja se smejo tudi po izpraznitvi dodeliti v najem le upravičencem do pridobitve socialnega stanovanja, razen v primeru, da v občini začasno ni potreb po socialnih stanovanjih.

 

 

33. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju stanovanj in stanovanjskih posojil v občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list št. 4/90, 16/90)

 

 

34. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 362-16/96-10

Trebnje, dne 7. avgusta 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Trebnje

Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor