Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 31/00, 36/00 in 127/06), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 14/07, 27/08 in 76/08), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96, 86/04, 69/06), 4. in 10. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (Uradni list RS, št. 61/07), 6. in 9. člena Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna (Uradni list RS, št. 81/11), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) so Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 20. 11. 2013, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne 10. 12. 2013, Občinski svet Občine Mirna na 23. redni seji dne 10. 12. 2013 in Občinski svet Občine Šentrupert na 26. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejeli

O D L O K

o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom občine Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo medobčinski javni zavod Center za izobraževanje in kulturo Trebnje za opravljanje izobraževalne in kulturne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavod).

(2) Ustanoviteljice uvodoma ugotavljajo:

– da so Občina Trebnje, Občina Mokronog - Trebelno in Občina Šentrupert ustanovile javni zavod Center za izobraževanje in kulturo Trebnje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09, 42/09) skladno z Dogovorom o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med občino Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (Uradni list RS, št. 61/07),

– da sta bili na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UBP2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ZUODNO-UPB1, 99/10 Odl. US: U-I-137/10-47, 9/11 – ZUODNO-G) in Zakona o dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B, Uradni list RS, št. 36/11) s 1. 7. 2011 na območju prejšnje Občine Trebnje ustanovljeni novi občini, Občina Trebnje in Občina Mirna,

– da sta občini Trebnje in Mirna sklenili Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 81/11).

(3) S tem odlokom se določa organizacija in dejavnost zavoda, skupni organ ustanoviteljic, organe zavoda, sredstva za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda.

2. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževalni in kulturni dejavnosti na območju občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert. Dejavnost zavoda se lahko razširi tudi na območje drugih občin pod pogoji iz zakona.

3. člen

(1) Zavod posluje pod imenom: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Skrajšano ime zavoda: CIK Trebnje.

(2) Sedež zavoda in poslovni naslov je: Trebnje, Kidričeva ulica 2. Če se spremeni sedež zavoda, ni potrebno spreminjati odloka.

(3) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

(4) Direktor zavoda s sklepom določi število posameznih pečatov, hrambo, uporabo in določi delavce, ki so odgovorni zanje.

4. člen

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.

(2) Zavod odgovarja v pravnem prometu s svojim premoženjem neomejeno.

(3) Zavod ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote.

II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA

5. člen

(1) Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene kot javna služba in dejavnosti, ki niso določene kot javna služba.

(2) Zavod znotraj svojih organizacijskih enot opravlja kot javno službo izvajanje javnih izobraževalnih programov za odrasle in galerijsko dejavnost, v okviru katere izvaja naslednje naloge:

– zbira, hrani, proučuje, razstavlja in popularizira dela likovne umetnosti, v okviru tega posebej likovna dela in dediščino Galerije likovnih samorastnikov Trebnje,

– iz zbranega gradiva oblikuje stalne razstave, pripravlja razstave domačih in tujih umetnikov upodabljajoče umetnosti,

– vodi register umetniških del,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri vzgoji in popularizaciji likovne umetnosti,

– sodeluje s strokovnimi institucijami in posameznimi strokovnjaki,

– izdaja strokovne publikacije s svojega področja,

– izposoja likovna dela,

– opravlja in razvija restavratorske, fotografske in druge tehnične dejavnosti za potrebe likovne umetnosti,

– izvaja dokumentacijsko, informacijsko in svetovalno dejavnost s področja dejavnosti zavoda,

– daje svoje prostore na razpolago za razstave in druge kulturne prireditve.

(3) Dejavnost enote opravlja na sedežu zavoda v Trebnjem in izven sedeža.

6. člen

Obseg dejavnosti zavoda se določi s programom dela in finančnim načrtom.

7. člen

(1) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen izvajanju javnih izobraževalnih programov za odrasle in galerijske dejavnosti kot javne službe.

(2) Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni le v soglasju z ustanoviteljem.

8. člen

(1) Dejavnost, ki jih zavod opravlja kot javno službo, je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščena:

– 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,

– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,

– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,

– 58.110 Izdajanje knjig,

– 58.190 Drugo založništvo,

– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,

– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,

– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,

– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,

– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,

– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,

– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,

– 74.300 Prevajanje in tolmačenje,

– 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme,

– 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev,

– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

– 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,

– 85.421 Višješolsko izobraževanje,

– 85.422 Visokošolsko izobraževanje (po predhodni akreditaciji),

– 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,

– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

– 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve,

– 90.030 Umetniško ustvarjanje,

– 90.010 Umetniško uprizarjanje,

– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,

– 91.001 Dejavnost knjižnic,

– 91.020 Dejavnost muzejev,

– 91.012 Dejavnost arhivov,

– 91.030 Varstvo kulturne dediščine,

– 93.110 Obratovanje športnih objektov,

– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.

(2) Glavna dejavnost zavoda je 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

III. USTANOVITELJSKI DELEŽI

9. člen

(1) Občine ustanoviteljice imajo na javnem zavodu naslednje ustanoviteljske deleže:

    Občina Trebnje                58,26%,

    Občine Mokronog - Trebelno    15,78%,

    Občina Mirna                  13,37%,

    Občine Šentrupert             12,59%.

(2) Ustanoviteljski deleži predstavljajo tudi število glasov.

IV. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJEV

10. člen

(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu imajo občinski sveti občin ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:

– odločanja o spremembah tega odloka,

– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,

– odločanja o vstopu novih ustanoviteljev v zavod,

– daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti,

– odločanja o dolgoročnem zadolževanju zavoda,

– odločanja o dajanju poroštev in garancij zavodu,

– dajanja soglasja k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,

– odločanja o drugih vprašanjih v skladu z zakonom,

– imenovanja predstavnikov ustanoviteljic v Svet zavoda.

(2) Druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršujejo v razmerju do zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in pravili zavoda ustanoviteljice prenašajo na Svet ustanoviteljic kot skupni organ občin ustanoviteljic.

(3) Občinski sveti ustanoviteljic imajo pri sprejemanju skupnih odločitev naslednji odstotek glasov:

    Občina Trebnje                58,26% glasov,

    Občina Mokronog - Trebelno    15,78% glasov,

    Občina Mirna                  13,37% glasov,

    Občina Šentrupert             12,59% glasov.

(4) Skupne odločitve občinskih svetov se sprejemajo:

– soglasno pri prvih štirih alinejah prvega odstavka tega člena,

– s 3/4 večino glasov od pete do sedme alineje prvega odstavka tega člena,

– z 2/3 večino glasov pri osmi alineji prvega odstavka tega člena.

(5) O imenovanju predstavnikov ustanoviteljic v Svet zavoda odloča vsak občinski svet neodvisno od odločanja drugih ustanoviteljic.

(6) Pri odločanju glede poroštev in garancij občinski sveti odločajo na podlagi usklajenega predloga Sveta ustanoviteljic s tem, da vsaka ustanoviteljica prevzame obseg poroštva ali garancije v obsegu njenega ustanoviteljskega deleža.

V. SVET USTANOVITELJIC

11. člen

(1) S tem odlokom se za izvrševanje določenih ustanoviteljskih pravic občin v zavodu in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe izobraževalne in galerijske dejavnosti ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic zavoda.

(2) Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).

(3) Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.

(4) Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu zavoda.

12. člen

(1) Svet ustanoviteljic ima svoj žig. Žig je okrogle oblike, premera 35 mm z navedbo organa »Svet ustanoviteljic« in navedbo imena zavoda »Center za izobraževanje in kulturo Trebnje«.

(2) Žig je v posesti tiste ustanoviteljice, katere župan predseduje Svetu ustanoviteljic.

(3) Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.

13. člen

(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic zavoda. Mandat članu Sveta ustanoviteljic je vezan na mandat župana oziroma županje.

(2) Župani izmed sebe določijo predsedujočega Svetu ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Mirna, začenši z županom, ki ga določi žreb.

(3) Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljic.

14. člen

(1) Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:

– sklicuje konstitutivno sejo sveta zavoda po imenovanju in izvolitvi vseh članov sveta zavoda,

– podaja mnenja k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda,

– podaja mnenja k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,

– daje soglasje k pravilom in spremembi pravil zavoda,

– na predlog Sveta zavoda odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki,

– odloča o odtujitvi in obremenjevanju premoženja zavoda, v vrednosti nad 5.000 EUR,

– podaja mnenje k aktu o organizaciji dela zavoda,

– podaja mnenje glede dajanja poroštev in garancij,

– daje soglasje h kratkoročnemu (likvidnostnemu) zadolževanju zavoda,

– obravnava in potrjuje letni plan in finančni načrt zavoda,

– obravnava in potrjuje letno poročilo in finančno poročilo zavoda,

– daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti zavoda,

– podaja druga mnenja in predloge v skladu z zakonom.

15. člen

(1) Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev en glas.

(2) Odločitve Sveta ustanoviteljic se sprejemajo:

– soglasno pri prvi alineji prvega odstavka 14. člena,

– s 3/4 večino glasov od druge do šeste alineje prvega odstavka 14. člena, pod pogojem, da za odločitev glasuje Občina Trebnje,

– z 2/4 glasov od sedme do trinajste alineje prvega odstavka 14. člena, pod pogojem, da za odločitev glasuje Občina Trebnje.

(3) O odločitvah Sveta ustanoviteljic župani občin ustanoviteljic obveščajo občinske svete občine, ki jo zastopajo.

16. člen

Strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za nemoteno delovanje Sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava ustanoviteljice, ki jo s sklepom soglasno določi Svet ustanoviteljic.

17. člen

Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe zavoda in občinske svete občin ustanoviteljic.

VI. ORGANI ZAVODA

18. člen

Organi zavoda so:

– svet zavoda,

– direktor,

– strokovni organi, ki so andragoški zbor, strokovni aktiv, strokovni svet in vodja izobraževalnega področja.

Svet zavoda

19. člen

(1) Zavod upravlja svet zavoda.

(2) Svet zavoda šteje deset članov in ga sestavljajo:

– šest predstavnikov ustanoviteljic,

– trije predstavniki delavcev zavoda,

– en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo na zavodu.

(3) Predstavnike ustanovitelja imenujejo občinski sveti ustanoviteljic izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ ali pravnih zadev, pri čemer Občinski svet Občine Trebnje imenuje tri predstavnike, ostali občinski sveti občin ustanoviteljic pa vsaka po enega predstavnika.

(4) Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah v skladu s pravili zavoda.

(5) Predstavnika odraslih, ki se izobražuje na zavodu izvolijo odrasli, ki se izobražujejo v okviru programov zavoda, na neposrednih in tajnih volitvah v skladu s pravili zavoda.

20. člen

Mandat članov sveta traja štiri leta, svojo funkcijo pa opravljajo do izvolitve in imenovanja novih članov. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.

21. člen

(1) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče predsedujoči Sveta ustanoviteljic, in sicer v roku 7 dni po imenovanju in izvolitvi vseh članov sveta zavoda.

(2) Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.

22. člen

(1) Članu Sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,

– se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej,

– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,

– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,

– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,

– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu,

– članu Sveta, ki zastopa interese odraslih, ki se izobražujejo, preneha status šolajočega.

(2) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik v skladu z zakonom in tem odlokom.

23. člen

(1) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

– sprejema pravila zavoda po predhodnem soglasju Sveta ustanoviteljic,

– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,

– ocenjuje delo direktorja,

– sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt, finančni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi oziroma zaključni račun,

– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja,

– sprejema sistemizacijo delovnih mest in organizacijo dela zavoda,

– sprejema kadrovski načrt,

– sprejme letno poročilo o samo-evalvaciji zavoda,

– odloča o uvedbi dodatnih programov,

– daje soglasje k cenam storitev zavoda,

– na predlog direktorja imenuje člane strokovnega sveta,

– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,

– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeleženca izobraževanja kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače,

– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

– obravnava zadeve, ki mu jih predloži andragoški zbor, strokovni aktiv in strokovni svet, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih,

– poda predlog o delitvi presežka prihodka nad odhodki in pokrivanju izgube, kolikor je to zahtevano z zakonom,

– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

(2) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.

(3) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. V primeru izenačenega glasovanja, je odločilen glas predsedujočega.

(4) Za svoje delo sprejme Svet zavoda poslovnik o delu sveta zavoda.

Direktor

24. člen

(1) Direktor je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda.

(2) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

(3) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.

(4) Naloge direktorja so:

– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,

– pripravlja program razvoja zavoda,

– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,

– je odgovoren za uresničevanje pravic udeležencev izobraževanja odraslih,

– vodi delo andragoškega zbora,

– oblikuje predlog dodatnih programov,

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

– organizira mentorstvo za pripravnike,

– prisostvuje pri izobraževalnem delu učiteljev ter spremlja njihovo delo in jim svetuje,

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi institucijami,

– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,

– določa sistemizacijo delovnih mest,

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samo-evalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji zavoda,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

(5) Direktor zastopa zavod neomejeno.

25. člen

(1) Direktorja imenuje Svet zavoda na podlagi javnega razpisa.

(2) Ko Svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za direktorja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje skupaj z mnenjem andragoškega zbora v soglasje občinskim svetom ustanoviteljic in v mnenje Svetu ustanoviteljic. Svet zavoda je vezan na soglasje občinskih svetov ustanoviteljic.

(3) Ko Svet prejme soglasje občinskih svetov ustanoviteljic in mnenje Sveta ustanoviteljic, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje pristojnemu ministru.

(4) Če pristojni minister ne poda mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko Svet zavoda odloči o imenovanju direktorja brez tega mnenja.

(5) Po prejemu soglasja občinskih svetov ustanoviteljic, mnenja Sveta ustanoviteljic in mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka Svet zavoda odloči o imenovanju direktorja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.

26. člen

(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem odlokom.

(2) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje oziroma ima:

– univerzitetno izobrazbo,

– pedagoško-andragoško izobrazbo,

– strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,

– in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

27. člen

(1) Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu Sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

(2) Plača direktorja se določi v skladu z zakonom.

28. člen

(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, kot to določajo veljavni predpisi.

(2) Direktorja razrešuje Svet zavoda.

(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti mnenje Sveta ustanoviteljic in soglasje občinskih svetov ter mora direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 60 dni. Svet zavoda je vezan na soglasje občinskih svetov.

(4) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.

29. člen

(1) Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji zavoda za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.

Andragoški zbor:

– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,

– daje mnenje o imenovanju direktorja,

– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

(2) Andragoški zbor vodi in sklicuje direktor zavoda. Andragoški zbor odloča z večino vseh glasov.

30. člen

(1) Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.

(2) Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja, usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

(3) Strokovni aktiv vodi in sklicuje vodja izobraževalnega programa.

31. člen

Vodja izobraževalnega področja načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Izobraževalno področje se določi z aktom o sistemizaciji zavoda.

32. člen

(1) Strokovni svet sestavlja pet članov.

(2) Sestavljajo ga strokovni delavci zavoda in zunanji strokovnjaki s področja dela zavoda.

(3) Strokovni svet imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda.

33. člen

(1) Strokovni svet izmed članov izvoli predsedujočega svetu, ki tudi sklicuje seje strokovni sveta.

(2) Strokovni svet pripravlja program galerije in ga predlaga v sprejem svetu zavoda.

VII. VIRI FINANCIRANJA

34. člen

Ustanoviteljice zavoda in država zagotavljajo pogoje in sredstva za delo zavoda. Poleg tega se zavod financira tudi iz nejavnih virov, ki jih pridobi z opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.

35. člen

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:

– iz javnih sredstev,

– sredstev ustanoviteljic,

– prispevkov odraslih, ki se šolajo,

– s prodajo storitev in izdelkov na trgu,

– z dotacijami, sponzorstvi, darili in z drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

36. člen

(1) Ustanoviteljice zagotavljajo zavodu sredstva za financiranje dejavnosti v skladu z ustanoviteljskimi deleži.

(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena obsegajo materialne stroške in stroške dela, povezane z dejavnostjo zavoda.

(3) Letno višino sredstev za izvajanje dejavnosti določijo ustanoviteljice z odloki o proračunih, na podlagi tega odloka ter na osnovi programa dela in finančnega načrta, ki ga potrdi Svet ustanoviteljic, sprejme pa Svet zavoda.

37. člen

(1) Ustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.

(2) Zavod upravlja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter z drugimi sredstvi, ki jih poseduje in so mu dana v uporabo za izvajanje svoje dejavnosti, lahko pa upravlja tudi z drugim premoženjem ob soglasju Sveta ustanoviteljic.

(3) Ustanoviteljice zagotavljajo in predajajo zavodu v upravljanje sredstva za poslovanje in delo, ter so namenjena izključno za izvajanje dejavnosti zavoda, v obliki premoženja v vrednosti ustanoviteljskih deležev.

(4) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje in se nanašajo na izvajanje dejavnosti zavoda.

(5) S premoženjem, ki ga zavod ustvari iz prihodkov, doseženih na trgu, ne glede na obliko takega premoženja, zavod upravlja in gospodari v skladu z odločitvijo Sveta ustanoviteljic.

(6) Zavod prihodke, ustvarjene s prodajo blaga in storitev na trgu, v svojem knjigovodstvu izkazuje ločeno, odhodke, vezane na to dejavnost, pa v sorazmernem delu glede na prihodke.

38. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja presežka prihodka nad odhodki odloča Svet ustanoviteljic.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU

39. člen

(1) Direktor zagotavlja poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarja za zakonitost poslovanja.

(2) Zavod prevzema odgovornost za samostojno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za opravljanje svoje dejavnosti ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljic.

(3) Zavod je dolžan pisno obveščati Svet ustanoviteljic enkrat letno o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom oziroma na njegovo zahtevo.

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA

40. člen

Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod, v višini ustanoviteljskih deležev.

41. člen

(1) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta država v skladu z zakonom in ustanoviteljice.

(2) Ustanoviteljice krijejo primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanoviteljice pa ugotovijo, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu financirajo ustanoviteljice. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.

(3) Obveznosti pokritja primanjkljaja s strani ustanoviteljic nastanejo, ko so izčrpane vse možnosti v skladu z zakonom (sredstva rezerv, prihodki prihodnjih let).

42. člen

(1) Ustanoviteljico, ki ne izpolnjuje obveznosti, prevzetih po tem odloku se o neizpolnitvi pisno opozori. Pisno opozorilo izda direktor.

(2) Ustanoviteljica, ki niti v dodatno postavljenem roku 15 dni za izpolnitev obveznosti po tem odloku, ki ga postavi direktor zavoda, ne opravi zahtevane izpolnitve, ne more uveljavljati pravic po tem odloku.

X. STATUSNE SPREMEMBE

43. člen

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu in aktu o ustanovitvi ali po sklepu ustanoviteljic.

XI. PREHODNE DOLOČBE

44. člen

(1) Sedanjemu Svetu zavoda preneha mandat s konstitutivno sejo novega Sveta.

(2) Ustanoviteljice so dolžne imenovati oziroma izvoliti v Svet zavoda svoje člane najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.

45. člen

Sedanji Svet zavoda mora najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka določiti rokovnik za izvedbo volitev članov sveta kot predstavnikov delavcev in odraslih, ki se izobražujejo v zavodu, ki se morajo izvesti najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve odloka.

46. člen

Do izvolitve Sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja tekoče naloge sveta dosedanji Svet zavoda.

47. člen

(1) Sedanji direktor javnega zavoda opravlja posle direktorja tega zavoda do poteka mandata.

(2) Direktor je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, tem odloku in drugih aktih zavoda, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje Svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

(3) Direktor je dolžan poskrbeti tudi za vpis sprememb pri zavodu v sodni register.

XII. KONČNE DOLOČBE

48. člen

Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.

49. člen

Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.

50. člen

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.

(2) Na podlagi tega odloka in sestavin predpisanih v Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 31/00, 36/00 in 127/06), sklenejo, kolikor je to potrebno, župani pogodbo o ustanovitvi zavoda, ki mora biti sklenjena v pisni obliki in pri podpisu pogodbe overoviti svoj podpis.

51. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o ustanovitvi Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09 in spremembe).

(2) Zavod je pravni naslednik zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu pod številko 068/10099100 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.

52. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-026/2013

Trebnje, dne 13. decembra 2013

 

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

 

Št. 007-0011/2013

Mokronog, dne 13. decembra 2013

 

Župan

Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.

 

Št. 007-0013/2013-2

Mirna, dne 13. decembra 2013

 

Župan

Občine Mirna

Dušan Skerbiš l.r.

 

Št. 014-0010/2013

Šentrupert, dne 13. decembra 2013

 

Župan

Občine Šentrupert

Rupert Gole l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor