Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) in 6. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 4. redni seji dne 11. 2. 2015 sprejel

 

ODLOK

O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI BENEDIKT

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok (v nadaljevanju: koncesijski akt) določa predmet in pogoje za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine Benedikt (v nadaljevanju: občina).

Koncesijski akt podrobneje določa:

·       dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe,

·       območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,

·       pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

·       javna pooblastila koncesionarju,

·       splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,

·       vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,

·       začetek in čas trajanja koncesije,

·       vire financiranja gospodarske javne službe,

·       način plačila koncesionarja,

·       nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,

·       prenehanje koncesijskega razmerja,

·       organ, ki opravi izbor koncesionarja,

·       organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,

·       druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.

 

II. Predmet gospodarske javne službe

 

3. člen

(predmet koncesije)

Predmet gospodarske javne službe po tem odloku so naslednje dejavnosti:

·      redno vzdrževanje občinskih javnih cest

·     vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih površin).

Vrsta in obseg storitev javne službe sta podrobneje določena z odlokom, ki ureja način opravljanja javne službe.

Predmet gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena se lahko deli na naslednje sklope:

1.  redno vzdrževanje lokalnih cest in vzdrževanje drugih prometnih površin v občini Benedikt (redno vzdrževanje lokalnih cest skladno z 9. členom Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt, razen vzdrževanja objektov javne razsvetljave ter zimske službe),

2.  redno vzdrževanje javnih poti v občini Benedikt (redno vzdrževanje javnih poti skladno z 9. členom Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Benedikt, razen vzdrževanja objektov javne razsvetljave ter zimske službe),

3.   vzdrževanje objektov javne razsvetljave v občini Benedikt,

4.   zimska služba na lokalnih cestah v občini Benedikt,

5.   zimska služba na javnih poteh v občini Benedikt.

 

III. Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov

 

4. člen

(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine Benedikt.

Koncesija se podeli za območje iz prejšnjega odstavka.

 

5. člen

(uporabniki javne službe ter razmerja do uporabnikov)

Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.

 

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

 

6. člen

(pogoji za podelitev koncesije)

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe, so:

·       da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,

·       da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,

·       da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe,

·       da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.

 

V. Javna pooblastila koncesionarju

 

7. člen

(javno pooblastilo koncesionarju)

Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki se nanašajo na:

·       razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,

·    investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.

Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa nanjih, pooblasti koncesionarja. Vrsta in obseg pooblastila se določi v koncesijski pogodbi.

Koncesionarju se lahko dodeli javno pooblastilo za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.

 

VI. Splošni pogoji za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo

 

8. člen

 (splošni pogoji za izvajanje javne službe)

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje cest in zakonom, ki ureja področje varnosti cestnega prometa ter podzakonskimi akti, sprejetimi na njuni podlagi.

V zvezi z izvajanjem javne službe prevzame koncesionar večino tveganj, kar se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo. Koncesionar prevzame odgovornost za stalno prevoznost cest.

 

VII. Obseg monopola

 

9. člen

(obseg monopola)

Koncesija za opravljanje dejavnosti iz tretjega člena tega odloka na celotnem območju občine se lahko podeli enemu ali več koncesionarjem po posameznih sklopih iz 3. člena tega odloka.

Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje javne službe na območju občine za posamezen sklop oziroma sklope.

 

VIII. Začetek in čas trajanja koncesije

 

10. člen

(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

 

11. člen

(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za 10 let.

Koncesijska pogodba se lahko podaljša za največ polovico roka.

 

IX. Viri financiranja javne službe

 

12. člen

(viri financiranja javne službe)

Sredstva za izvajanje javne službe ter sredstva za razvoj oziroma vzdrževanje infrastrukture se pridobivajo:

·       iz proračuna občine,

·       iz drugih virov.

 

X. Način plačila koncesionarja

 

13. člen

(koncesijska dajatev)

Za izvrševanje gospodarske javne službe koncesionar ne plača koncesijske dajatve.

 

14. člen

(način plačila koncesionarja)

Način plačila koncesionarja se določi v koncesijski pogodbi.

 

XI. Nadzor nad izvajanjem javne službe

 

15. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.

Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

 

XII. Prenehanje koncesijskega razmerja

 

16. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

·       s prenehanjem koncesijske pogodbe,

·       z odkupom koncesije,

·       z odvzemom koncesije,

·       s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.

 

17. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:

·       po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,

·       z razdrtjem.

Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

 

18. člen

(odkup koncesije)

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.

 

19. člen

(odvzem koncesije)

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

·     če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,

·    če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,

·    če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,

·     če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,

·     zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,

·     če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.

Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.

V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alienjo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

 

XIII. Organ, ki opravi izbor koncesionarja

 

20. člen

(javni razpis)

Koncedent pridobiva koncesionarja na podlagi javnega razpisa.

 

21. člen

(oblika in postopek javnega razpisa)

Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili 27. člena zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, ki pravi da se v primerih javnonaročniškega partnerstva namesto določb o javnem razpisu, neposredni podelitvi in pravnem varstvu oziroma/ter sodnem varstvu v postopku podelitve koncesije za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravnega varstva v tem postopku uporabljajo predpisi o javnih naročilih. Tako razmerje se šteje za javnonaročniško partnerstvo.

 

22. člen

(izbira koncesionarja)

Ne glede na obliko in ureditev postopka javno-zasebnega partnerstva v posebnem zakonu, se lahko za izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva uporabi za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe postopek konkurenčnega dialoga, skladno s zakonom, ki ureja javno-zasebna partnerstva.

 

XIV. Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

 

23. člen

(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Po končanem postopku izbire zasebnega partnerja iz 21. oz. 22. člena tega odloka se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu občine sklene župan občine.

 

XV. Druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe

 

1. Prenos koncesije

 

24. člen

(prenos koncesije)

Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo s pisnim dovoljenjem koncedenta.

Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.

 

2. Višja sila

 

25. člen

(dolžnosti in pravice koncesionarja)

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

 

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

 

26. člen

(odgovornost za ravnanje zaposlenih)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

27. člen

(začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v pogodbi.

 

4. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

 

28. člen

(vrsta odgovornosti)

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.

 

5. Zavarovanje odgovornosti

 

29. člen

(zavarovanje odgovornosti)

Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam, in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvajanja javne službe.

Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka tega člena se določi s koncesijsko pogodbo.

 

XVI.  Končna določba

 

30. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 37101-2/2015-5

Datum: 11. februar 2015

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor