Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0010/2005-41/04

Datum:      14.9.2005

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 28. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28.9.2005 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

 

1.       Potrditev zapisnika 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 31.8.2005 in Poročilo  o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.       Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.       Strategija razvoja turizma v MOK – predlog (gradivo)

4.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Kranj« - osnutek (gradivo)

5.       Odlok o urejanju zelenih površin v MO Kranj – predlog (gradivo)

6.     Odlok o razglasitvi Vodovodnega stolpa za kulturni spomenik lokalnega pomena - predlog (gradivo)

7.       Soglasje k Statutu Osnovnega zdravstva Gorenjske (gradivo)

8.       Postavitev dodatnih parkomatov v MO Kranj (gradivo)

9.     Poročilo o socialno preventivnem programu Škrlovec – dnevni center za mlade in družine (gradivo)

10.   Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)

11.   Kadrovske zadeve (gradivo)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

Ž U P A N

 

PRILOGE:

-          Gradivo

-    Odgovor na vprašanje svetnika Igorja Velov

      -    Odgovor na vprašanje svetnika Rožej
      -    Odgovor na vprašanje svetnici Saši Kristan
        -    Odgovor na vprašanje svetniku Darku Jarc

                                                               

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0010/2005-41/04

Datum:    21.9.2005

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 28. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi Vam pošiljamo dodatno gradivo za 28. sejo Sveta Mestne občine Kranj, katera je bila sklicana z vabilom dne 14.9.2005.

 

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                                           

                                                                                                Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                             Ž U P A N

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor