Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in  14. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 15. redni seji dne 9. 7. 2008 sprejel  

 

 

 

ODLOK

 

O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE LJUTOMER

 

 

 

SPLOŠNI DOLOČBI

 

 

 

1. člen

 

(predmet odloka)

 

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč, podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 037/2007 izdelalo podjetje TerraGIS d.o.o. in je dosegljiv na sedežu občine. 

 

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer je sestavni del tega odloka.

 

 

 

 

 

2. člen

 

(predmet  in zavezanec komunalnega prispevka)

 

Predmet obračuna komunalnega prispevka so parcele in objekti na območju Občine Ljutomer, ki so opremljeni bodisi s kanalizacijskim omrežjem, možnostjo priključitve na čistilno napravo, vodovodnim omrežjem, omrežjem cest, omrežjem javne razsvetljave oziroma se zanje izvaja obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov. 

 

 

 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino ali spreminja njegovo namembnost. 

 

 

 

MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

 

 

3. člen

 

(obračunsko območje)

 

Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja. 

 

-           Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij; 

 

-           Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje, je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij; 

 

-           Obračunsko območje za čistilno napravo je prikazano na karti 3: Čistilna naprava – pregledna karta obračunskih območij; 

 

-           Obračunsko območje za prometno opremo je prikazano na karti 4: Ceste – pregledna karta obračunskih območij; 

 

-           Obračunsko območje za javno razsvetljavo je prikazano na karti 5: Javna razsvetljava – pregledna karta obračunskih območij; 

 

-           Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 6: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih območij; 

 

Meje območij, opremljenih s posamezno opremo, navedeno v alinejah od 1 do 6, so podrobneje prikazane na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja in so izvedene v merilu 1:5 000. 

 

 

 

Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje na katerem objekt leži, ali le-te ne more uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo. 

 

 

 

4. člen

 

(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)

 

 Če pristojni organ občinske uprave Občine Ljutomer ne odloči drugače, velja: 

 

Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, objekt ni opremljen s cestnim omrežjem. 

 

Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem ter možnostjo priključitve na čistilno napravo, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. 

 

Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 80 metrov. 

 

S službo zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine. 

 

 

 

5. člen

 

(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)

 

Razmerje med merilom gradbene parcele (Dpi) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dti) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpi = 0,3 ter Dti = 0,7. 

 

 

 

6. člen

 

(faktor dejavnosti)

 

Faktor dejavnosti (K) za vse objekte je 1, razen za naslednje vrste  objektov, določene po Uredbi o uvedbi  in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvah objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03):

 

 

 

Preglednica 1: Določitev faktorja  dejavnosti glede na vrsto objekta

 

Klasifikacijska številka

Vrsta objekta

Faktor dejavnosti

11

Stanovanjske stavbe

 

11100

Enostanovanjske stavbe

0,8

11210

Dvostanovanjske stavbe

0,8

11221

Tri in več stanovanjske stavbe

1,0

11222

Stanovanjske    stavbe z             oskrbovanimi stanovanji

1,0

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene

0,8

12

Nestanovanjske stavbe

 

121

Gostinske stavbe

1,1

122

Upravne in pisarniške stavbe 

 

12201

Stavbe javne uprave

1,0

12202

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

1,3

12203

Druge upravne in pisarniške stavbe

1,0

123

Trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost

1,3

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

 

12420

Garažne stavbe

0,7

125

Industrijske stavbe in skladišča

1,0

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

0,9

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

 

 

7. člen

 

(stroški opremljanja m2 gradbene parcele (Cpi)

 

in neto tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno komunalno opremo)

 

Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka. 

 

 

 

Preglednica 2: Določitev Cpi in Cti za posamezno komunalno opremo 

 

Postavka

 

Cpi

Cti

1. Vodovod

 

0,69

11,79

2. Kanalizacija

 

1,29

14,52

3. Čistilna naprava

 

0,08

1,26

4. Ceste

   - območje 1

 

 

2,65

28,09

   - območje 2

 

0,69

15,82

5. Javna razsvetljava

 

0,17

2,33

6. Ravnanje z odpadki

 

0,10

1,66

 

 

Pomen Cpi in Cti je naslednji: 

 

Cpi - stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja, določeni na dan 1.6.2007; 

 

Cti - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja, določeni na dan 1.6.2007. 

 

Zavezance za plačilo komunalnega prispevka za vodovod, katerih objekt leži izven I. obračunskega območja na območju, ki je pod upravljanjem Komunalnega podjetja Ormož, se obravnava na enak način in pod istimi pogoji kot vse ostale prebivalce Občine Ljutomer.

 

 

 

8. člen

 

(indeksiranje stroškov opremljanja)

 

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno komunalno opremo Cpi in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo Cti, se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na naslednji način: 

 

 

 

Cpi1 = Cpi · I 

 

 

 

oziroma 

 

 

 

Cti1 = Cti · I, kjer je 

 

I - verižni zmnožek povprečnih letnih indeksov za obdobje, določeno v drugem odstavku tega člena. 

 

 

 

Stroški opremljanja iz prejšnjega člena se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije, do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. 

 

 

 

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

 

 

9. člen

 

(izračun komunalnega prispevka)

 

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji formuli: 

 

 

 

KPi = (Aparcela x Cpi x Dpi )  +  (Kdejavnosti x Atlorisna x Cti x Dti)

 

 kjer je: 

 

KPi         

komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture

Aparcela 

površina gradbene parcele predvidenega objekta

Atlorisna 

neto tlorisna površina predvidenega objekta

Dpi

 delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega odloka

Dti

 delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5.

členu tega odloka

 

Kdejavnosti faktor dejavnosti za posamezno komunalno opremo

 

Cpi  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele za posamezno vrsto komunalo opremo na območju opremljanja

 

Cti  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja

 

Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.

 

Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se leta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

 

Za objekte, za katere ni mogoče pridobiti podatka o neto tlorisni površini, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

 

 

 

10. člen

 

(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

 

1)         V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, nadomestne gradnje, ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se  ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta in faktor dejavnosti. Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. 

 

Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli: 

 

KPi = Kdejavnost,i  · (Atlorisna, nova - Atlorisna, obstoječa) · Cti1 · Dti

 

2)         V primeru spremembe vrste objekta na način, ki spreminja faktor dejavnost, določen v 6. členu, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli: 

 

 

 

KPi = (Kdejavnost,i-novi - Kdejavnost,i-obstoječi) · Atlorisna · Cti1 · Dti

 

 

 

3)         V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

 

4)         Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oz. se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo in samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oz. na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre. Komunalni prispevek za obstoječo (že zgrajeno) komunalno opremo pa se obračuna na podlagi tega odloka.

 

 

 

11. člen

 

(izračun celotnega komunalnega prispevka)

 

  Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način: 

 

KP = Σ KPi

 

Zgornje oznake pomenijo: 

 

KP celotni izračunani komunalni prispevek, 

 

KPi komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme, na način iz 9. člena tega

 

odloka. 

 

 

 

ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

 

 

12. člen

 

(način odmere in plačila komunalnega prispevka)

 

Komunalni prispevek se odmeri:

 

-              na zahtevo zavezanca,

 

-              ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna, - po uradni dolžnosti.

 

 

 

Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave Občine Ljutomer z odločbo. Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku.

 

 

 

13. člen

 

(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)

 

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 

 

 

 

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo. 

 

 

 

Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. Pogodba se sklene  v skladu s 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

 

 

 

OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

 

 

14. člen

 

(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

 

Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. 

 

Zavezanci lahko ob podaji vloge uveljavljajo oprostitev oziroma znižanje komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki (Ur.l.RS št. 29/98 in 68/01) v kolikor izpolnjujejo tam navedene pogoje.

 

Komunalni prispevek se ne plača za naslednje objekte:

 

-              za gradnjo neprofitnih stanovanj,  ki se financirajo iz občinskega proračuna,

 

-              za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, ki se financirajo iz občinskega proračuna,

 

-              za gradnjo znanstveno raziskovalnih objektov, ki se financirajo iz občinskega proračuna,

 

-              za gradnjo objektov zdravstva, ki se financirajo iz občinskega proračuna,

 

-              za objekte, ki se gradijo na podlagi stavbne pravice pod pogojem, da se ti objekti gradijo na zemljiščih v lasti Občine Ljutomer in po poteku stavbne pravice preidejo v last Občine Ljutomer.

-       za gradnjo namenskih najemnih/oskrbovanih stanovanj za upokojence in druge starejše osebe, investitorja Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

-       za gradnjo bivalnih enot institucionalnega varstva občanov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ljutomer.

 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

15. člen

 

(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)

 

Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki so bile vložene pred veljavnostjo tega odloka, se rešujejo v skladu s predpisi, ki so veljali v času vložitve vloge. 

 

 

 

16. člen

 

(stroški priključevanja)

 

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 

 

 

 

17. člen

 

(prenehanje veljavnosti)

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2007).

 

 

 

18. člen

 

(začetek veljavnosti)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti  dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer. 

 

 

 

Številka: 3505-10/2008-1638  

 

Datum: 9. 7. 2008

 

 

 

Župan Občine Ljutomer:

Franc Jurša, l.r.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za omero komunalnega Prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 9/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor