Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 – Odl. US, 56/11 – Odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Gorje na 15. redni seji dne 14.12.2016 kot sestavni del proračuna Občine Gorje za leto 2017 sprejel

 

STANOVANJSKI PROGRAM

ZA LETO 2017

 

Uvod

 

Stanovanjski program je pripravljen na osnovi predloga proračuna občine Gorje za leto 2017 in konkretizira politiko občine na stanovanjskem področju, ki se zavzema za pravico nastanitve in pravico do primernega stanovanja občanom svoje občine.

Dodeljevanje neprofitnih stanovanj

Izpraznjena stanovanja ali na novo pridobljena stanovanja bodo dodeljena na podlagi uvrstitve na prednostni listi »A« in »B« za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na podlagi javno objavljenega razpisa.

 

Stroški vzdrževanja

 

Občina Gorje je lastnica 5 stanovanj. Za upravljanje navedenih nepremičnin je sklenjena pogodba o upravljanju z družbo Dominvest Jesenice.

V skladu s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04) je izdelan plan vzdrževanja posameznih enot. Plan vzdrževanja vsebuje izvedbo del, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo njegovo uporabo.

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev se v letu 2017 predvideva:

 

Vzdrževalna dela in obnova stanovanjskega fonda in skupnih delov stavb

1.910,00 EUR

Prenova stanovanja Zgornje Gorje 43

4.300,00 EUR

Strokovna opravila

1.700,00 EUR

Skupaj

7.910,00 EUR

 

Sredstva v višini 1.910 EUR so planirana za tekoča vzdrževalna dela stanovanjskega fonda v lasti Občine Gorje in skupnih delov stavb, sredstva v višini 4.300,00 EUR pa za prenovo stanovanja na naslovu Zgornje Gorje 43.

Strošek upravljanja določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/93) in ne dosega maksimalne višine, ki jo določa podzakonski predpis Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08).

Obratovalni stroški neplačnikov – s sprejemom sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona v letu 2008 lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za obratovalne stroške najemnika, kar pomeni, da je občina, kot lastnica neprofitnih najemnih stanovanj zavezana k pokrivanju obratovalnih stroškov, v kolikor teh stroškov ne poravna najemnik.

 

Rezervni sklad

 

Z navedenim programom se Občina Gorje v skladu s Stvarnopravnim zakonikom in 2. odstavkom 41. člena Stanovanjskega zakona o oblikovanju rezervnega sklada obvezuje izvajati obveznosti iz naslova financiranja skupnih delov na stanovanjskih stavbah v deležu lastništva na posamezni stavbi.

 

Vpis v zemljiško knjigo

 

Za potrebe vpisa posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah v zemljiško knjigo je v letu 2017 predvidenih 1.000,00 EUR. Sredstva bodo porabljena za izdelavo potrebnih izvedbenih postopkov npr.: elaboratov – vpis stavb v kataster stavb, listine za vpis skupnih delov – akt o oblikovanju etažne lastnine oziroma delilni sporazum, overitve, pretvorba listin v elektronsko obliko, idr.

 

Subvencioniranje najemnin socialno ogroženih oseb

 

S potrditvijo predloga sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona v letu 2008 je bila pravica do subvencioniranja najemnin razširjena tudi na najemnike tržnih stanovanj. S 1.1.2009 se je namreč začelo uporabljati novo določilo stanovanjskega zakona, na podlagi katerega pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino. Le-to lahko uveljavljajo pod pogoji, da so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, da izpolnjujejo dohodkovne cenzuse, opredeljene v stanovanjskem zakonu in druge pogoje glede premoženjskega stanja, določene s predpisi o socialnem varstvu.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP -2D, 3/13 – ZšolPre-1, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13 in 14/15 - ZUUJFO) je prenesel pristojnost odločanja o upravičenosti oz. neupravičenosti in višini subvencioniranja neprofitne in tržne najemnine na Centre za socialno delo.

Občina bo v letu 2017 v skladu z zakonom zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin v višini 4.000,00 EUR. Sredstva bodo porabljena v skladu z Zakonom o uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

 

Finančna sredstva

 

Glede na ta program bo za razreševanje stanovanjske problematike v letu 2017 predvidena naslednja poraba:

 


PP

Vrsta porabe

Višina sredstev

20180101

Strokovna opravila po pogodbi

1.700,00 EUR

20180102

Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj

6.210,00 EUR

20180104

Oblikovanje rezervnega sklada

2.002,00 EUR

20180103

Stroški vpisa stanovanj v ZK

1.000,00 EUR

20180303

Subvencioniranje najemnin

4.000,00 EUR

 

SKUPAJ

14.912,00 EUR

 

Zaključek

 

Stanovanjski program je prilagojen finančnim možnostim proračuna in zagotavlja minimalno zadovoljevanje potreb in ohranjanje stanovanjskega fonda. 

 

Številka: 9000-6/2016-12

Datum: 14.12.2016

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor