Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12), je Občinski svet občine Gorje na 18. redni seji, dne 23.4.2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del.

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gorje za leto 2012.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2012 in splošni del proračuna se objavita v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

Številka: 013-2/2013-2

Datum: 23.4.2013

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan

 

 

I.       Splošni del proračuna

                     

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

       

v €

               

 

Konto
(K3)

 

Sprejeti
proračun 2012

Veljavni
proračun 2012

Realizacija
2012

Indeks

Indeks

 

1

 

2

3

4

5=4/2

6=4/3

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.828.348

2.828.348

2.790.814

98,67

98,67

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.382.463

2.382.463

2.358.446

98,99

98,99

70

DAVČNI PRIHODKI

2.109.827

2.109.827

2.110.022

100,01

100,01

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.887.467

1.887.467

1.887.467

100,00

100,00

 

703

Davki na premoženje

132.860

132.860

140.376

105,66

105,66

 

704

Domači davki na blago in storitve

89.500

89.500

81.617

91,19

91,19

 

706

Drugi davki

0

0

563

**.**

**.**

71

NEDAVČNI PRIHODKI

272.636

272.636

248.424

91,12

91,12

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

124.936

124.936

113.368

90,74

90,74

 

711

Takse in pristojbine

2.000

2.000

1.352

67,61

67,61

 

712

Globe in druge denarne kazni

4.500

4.500

7.013

155,84

155,84

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

0

0

**.**

**.**

 

714

Drugi nedavčni prihodki

141.200

141.200

126.691

89,72

89,72

72

KAPITALSKI PRIHODKI

12.000

12.000

4.288

35,73

35,73

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

0

0

**.**

**.**

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

0

0

**.**

**.**

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

12.000

12.000

4.288

35,73

35,73

73

PREJETE DONACIJE

160.647

160.647

175.595

109,30

109,30

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

0

0

**.**

**.**

 

731

Prejete donacije iz tujine

160.647

160.647

175.595

109,30

109,30

74

TRANSFERNI PRIHODKI

273.238

273.238

252.485

92,40

92,40

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

268.238

268.238

248.008

92,46

92,46

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

5.000

5.000

4.477

89,54

89,54

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

0

0

**.**

**.**

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

0

0

**.**

**.**

 

           

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.180.938

3.180.938

2.935.842

92,29

92,29

40

TEKOČI ODHODKI

962.185

942.074

870.033

90,42

92,35

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

123.225

122.312

122.310

99,26

100,00

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

19.580

19.181

19.105

97,57

99,60

 

402

Izdatki za blago in storitve

801.480

787.681

717.122

89,47

91,04

 

403

Plačila domačih obresti

3.390

3.390

2.101

61,99

61,99

 

409

Rezerve

14.510

9.510

9.395

64,75

98,79

41

TEKOČI TRANSFERI

978.449

974.791

930.541

95,10

95,46

 

410

Subvencije

30.310

30.510

28.651

94,53

93,91

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

629.349

628.797

603.442

95,88

95,97

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

78.985

76.587

73.974

93,66

96,59

 

413

Drugi tekoči domači transferi

239.805

238.897

224.473

93,61

93,96

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

0

0

**.**

**.**

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.102.150

1.129.206

1.024.240

92,93

90,70

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.102.150

1.129.206

1.024.240

92,93

90,70

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

138.154

134.867

111.029

80,37

82,32

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

57.100

58.286

58.217

101,96

99,88

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

81.054

76.581

52.811

65,16

68,96

 

           

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-352.590

-352.590

-145.028

 

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

 

 

 

           

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

       

 

 

           

 

 

Konto
(K3)

 

Sprejeti
proračun 2012

Veljavni
proračun 2012

Realizacija
2012

Indeks

Indeks

 

1

 

2

3

4

5=4/2

6=4/3

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

0

0

0

**.**

**.**

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

 

 

 

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

0

**.**

**.**

 

750

Prejeta vračila danih posojil

0

0

0

**.**

**.**

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

0

0

**.**

**.**

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

0

0

**.**

**.**

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

0

0

**.**

**.**

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

 

 

 

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

0

**.**

**.**

 

440

Dana posojila

0

0

0

**.**

**.**

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

0

0

**.**

**.**

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

0

0

**.**

**.**

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

0

0

**.**

**.**

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

       

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

0

0

0

**.**

**.**

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

 

 

 

           

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

       

 

 

           

 

 

Konto
(K3)

 

Sprejeti
proračun 2012

Veljavni
proračun 2012

Realizacija
2012

Indeks

Indeks

 

1

 

2

3

4

5=4/2

6=4/3

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

800.000

800.000

624.000

78,00

78,00

50

ZADOLŽEVANJE

800.000

800.000

624.000

78,00

78,00

 

500

Domače zadolževanje

800.000

800.000

624.000

78,00

78,00

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

22.000

22.000

20.483

93,11

93,11

55

ODPLAČILO DOLGA

22.000

22.000

20.483

93,11

93,11

 

550

Odplačilo domačega dolga

22.000

22.000

20.483

93,11

93,11

 

           

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

425.410

425.410

458.488

 

 

 

           

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

778.000

778.000

603.517

 

 

 

           

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

352.590

352.590

145.028

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2012

   

482.744,23

   

od tega:

9009 Splošni sklad za drugo

   

437.816,26

   
   

sredstva proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

   

44.919,29

   
   

sredstva rezervnega sklada oblikovana po stanovanjskem zakonu

   

8,68

   
               

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor