Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe) ter 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je Občinski svet Občine Gorje na 5. redni seji dne 22.4.2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O DODELJEVANJU POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V OBČINI GORJE

 

I.       Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja finančnih spodbud, nadzor nad porabo dodeljenih sredstev ter ukrepi za razvoj gospodarstva v občini Gorje.

 

2. člen

(namen)

Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

 

3. člen

(oblike in način dodelitve sredstev)

Finančne spodbude kot predmet tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

 

4. člen

(kumulacija pomoči)

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.

Kumulacija pomoči:

· pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,

· pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,

· pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oz. 100.000 EUR).

 

5. člen

Sredstva za pomoč se zagotovijo iz proračuna Občine Gorje in se po tem pravilniku dodeljujejo kot nepovratna sredstva v predpisani višini za posamezne namene v obliki dotacij, subvencij, subvencij obrestne mere ali znižanja občinskih dajatev in najemnin.

 

6. člen

Pomoči in njihova višina se dodeljujejo na podlagi letnega nabora ukrepov, določenega s proračunom občine, in na podlagi izvedenega javnega razpisa.

O ukrepih, ki se bodo letno izvajali, višini sredstev, namenjenih posameznim ukrepom, merilih in kriterijih za dodelitev pomoči, izvedbi dodelitve pomoči in kontroli dodeljevanja pomoči odloča strokovna komisija, opredeljena v 13. členu tega Pravilnika.

 

7. člen

(splošna določila, veljavna za vse ukrepe)

Splošna določila, ki veljajo ne glede na ukrep, opredeljen v tem pravilniku, so:

· do pomoči so upravičeni le udeleženci, opredeljeni v okviru posameznega ukrepa,

· upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, upravičene po tem pravilniku, katero lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,

· pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta, katere vsebina in oblika se podrobneje določita z javnim razpisom,

· naložba, za katero se dodeli pomoč, se mora uporabljati ali ostati v lasti upravičenca vsaj 2 leti od dokončanja naložbe, razen če ni v okviru posameznega ukrepa določeno drugače,

· naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve sredstev,

· v pogodbi o dodelitvi kredita mora biti določilo o zavarovanju dodeljene subvencije, ki jo na podlagi tega pravilnika daje občina upravičencu, da zavaruje subvencijo na enak način, kot se zavaruje glavnica kredita in drugi stroški,

· če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,

· upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z javnim razpisom in s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev, ter jo hraniti vsaj še 3 leta po izvedenem zadnjem izplačilu,

 

II.      Upravičenci

 

8. člen

Upravičenci po tem pravilniku so:

· samostojni podjetniki ter

· mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP), fizične osebe, društva, zadruge, zavodi…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

 

9. člen

Za ugotavljanje velikosti posamezne gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči:

· Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za mikro enotno podjetje.

· Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja za enotno malo podjetje.

· Srednje podjetje je podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Enako velja za enotno srednje podjetje.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a.   podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b.   podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c.   podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d.   podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) drugega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

 

10. člen

Upravičenci so podjetja, katerih sedež je v občini Gorje ali katerih naložba bo izvedena na območju Občine Gorje.

V primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora imeti prijavljeno stalno bivališče na območju občine Gorje in mora svojo naložbo izvesti na območju občine Gorje.

 

11. člen

Do prejema pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja oziroma fizične osebe:

· ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,

· ki so že prejela po tem ali predhodnih pravilnikih in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,

· ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,

· ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Gorje s predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala,

· ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti,

· ki so v postopku obravnave kršenja delovne zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani za storitev prekrška s področja delovne zakonodaje,

· ki so v postopku obravnave kršenja okoljevarstvene zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani za storitev prekrška s področja okoljevarstvene zakonodaje,

· podjetja iz sektorja ribištva in akvakulture,

· podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

· podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

o   če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

o   če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne sme biti:

· namenjena izvozu oz. z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

· pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,

· namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

 

III.    Postopek dodelitve finančnih pomoči

 

12. člen

(splošno)

Finančne pomoči za sofinanciranje projektov in aktivnosti, upravičenih po tem pravilniku, se dodeljuje po postopku in v višini, ki sta določena s tem pravilnikom in javnim razpisom, izvedenim s strani občine.

Javni razpis se objavi na krajevno običajen način, pri čemer je obvezna objava razpisa na uradni spletni strani občine in obvestilo o objavi razpisa v Glasilu Občine Gorje »Gorjanc«.

Postopki nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč v okviru ukrepa – spodbujanje naložb v gospodarstvo, ki so občinska ali državna last, se ne glede na prejšnja odstavka tega člena izvede po postopku, določenem z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).

 

13. člen

(komisija)

Za izvedbo postopka javnega razpisa župan določi strokovno komisijo.

 

14. člen

Naloge imenovane strokovne komisije so:

· priprava meril za ocenjevanje vlog,

· priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,

· odpiranje vlog,

· ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog,

· pregled in ocenitev prejetih vlog,

· priprava predloga prejemnikov sredstev in njihove razdelitve,

· vodenje zapisnikov o delu komisije.

 

15. člen

(javni razpis)

Javni razpis mora vsebovati vsaj:

· ime in sedež občine, ki dodeljuje finančne spodbude,

· pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,

· predmet javnega razpisa,

· opredelitev upravičencev,

· opredelitev osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,

· navedbo meril ocenjevanja vlog,

· okvirno višino sredstev, ki so na voljo za predmet javnega razpisa,

· določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt ali aktivnost realizirana,

· rok, do katerega morajo biti predložene vloge pravočasno oddane,

· datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,

· rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,

· kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerem lahko zaprosijo zanjo.

Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.

 

16. člen

(razpisna dokumentacija)

Prijavitelj lahko poda vlogo le na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:

·       opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,

·       pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev,

·       okvirno višino sredstev, ki so na razpolago v okviru predmeta razpisa,

·       način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec,

·       vzorec pogodbe,

·       navedbo potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti kot dokazilo,

·       navedbo meril za ocenjevanje vlog,

·       navedbo o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloči o pritožbi zoper to odločbo,

·       drugo.

 

17. člen

(izjava)

Pristojni organ občine mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo:

· o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

· o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,

· ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja, s seznamom vseh, s prejemnikom pomoči, povezanih podjetij,

· o seznamu povezanih oseb, skladno z definicijo enotnega podjetja iz 9. člena, s čimer se omogoči preverjanje dopustnih ali še razpoložljivih zneskov pomoči de minimis, pa tudi kumulacija pomoči,

· zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

 

18. člen

(vloga)

Vloga na javni razpis mora prispeti pravočasno do roka, določenega v javnem razpisu, in v skladu z drugimi navodili, opredeljenimi v javnem razpisu (označba).

 

19. člen

(odpiranje vlog)

Odpiranje prispelih vlog za sofinanciranje projektov oziroma posamezne aktivnosti vodi v 13. členu tega pravilnika opredeljena komisija, ki o navedenem postopku vodi zapisnik.

Postopek odpiranja vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.

Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, s sklepom zavrže za to pristojen organ občine.

Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojen organ občine, v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom.

Zoper sklep iz 3. in 4. odstavka tega člena je v petnajstih dneh od vročitve sklepa možna pritožba županu Občine Gorje.

 

20. člen

(ocenjevanje vlog)

Komisija iz 13. člena tega pravilnika najprej opravi strokovni pregled pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog.

Prispele vloge se ocenijo na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.

Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.

Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje pristojnemu organu.

 

21. člen

(višina dodeljenih sredstev)

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.

 

22. člen

(odločba)

Pristojen organ občine na podlagi predloga iz 20. člena tega pravilnika izda odločbe, s katerimi se določi razporeditev razpisanih sredstev.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v petnajstih dneh od njene vročitve možna pritožba na župana Občine Gorje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev.

 

23. člen

(obvestilo)

Pristojni organ občine mora:

· prejemnika pomoči pisno obvestiti, da je prejel pomoč po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),

· prejemnika pisno obvestiti o znesku »de minimis« pomoči,

· hraniti evidenco o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.

24. člen

(pogodba)

Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.

Pogodba mora vsebovati:

· navedbo podatkov občine in prejemnika sredstev,

· namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,

· višino dodeljenih sredstev,

· rok za porabo sredstev,

· navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,

· določila glede zavarovanja prejete pomoči,

· razloge za vračilo dodeljenih sredstev,

· način nadzora nad namensko porabo sredstev,

· razloge za razvezo pogodbe.

Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.

Po pravnomočnosti posameznih odločb iz 22. člena tega pravilnika, pristojni organ občine upravičencem pošlje ustrezno število izvodov pogodbe ter jih pozove k podpisu pogodbe. Če izbrani upravičenec v petnajstih dneh od prejema poziva pogodbe ne podpiše, se šteje, da dodeljenih sredstev ne bo koristil.

 

25. člen

(vračilo sredstev)

Izbrani upravičenec, pri katerem se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva pridobljena nezakonito oziroma porabljena nenamensko, mora vsa dodeljena sredstva vrniti skupaj z obračunanimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo s pogodbo.

Upravičenec, za katerega se ugotovijo kršitve iz 1. odstavka tega člena, ne more zaprositi in pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

26. člen

(prerazporeditev nerazdeljenih sredstev)

V kolikor je v okviru posameznega ukrepa upravičencem dodeljenih manj sredstev od razpoložljivih, se s sklepom pristojnega organa le-ta lahko prerazporedijo na druge ukrepe znotraj okvira javnega razpisa.

 

IV.     Ukrepi s področja spodbujanja gospodarstva

 

27. člen

(splošno)

Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so projekti oziroma aktivnosti podjetij in drugih upravičencev v okviru naslednjih ukrepov:

· spodbujanje naložb v gospodarstvo,

· spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,

· spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,

· spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,

· spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva,

· spodbujanje prijav podjetij na razpise,

· spodbujanje projektov inovacij,

· spodbujanje sobodajalstva,

· sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in stojnic v lasti občine Gorje.

V prejšnjem odstavku navedeni ukrepi predstavljajo temelje za določitev predmeta posameznega javnega razpisa s področja spodbujanja gospodarstva v občini Gorje.

 

 

28. člen

Za posamezni ukrep se v okviru tega pravilnika določijo njegov namen, predmet pomoči, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja sredstev in omejitve.

 

29. člen

(spodbujanje naložb v gospodarstvo)

Namen ukrepa:

· žspodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj.

Predmet pomoči:

· subvencija obrestne mere.

Upravičenci:

· samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),

· pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).

Pogoji:

· naložba se mora izvesti na območju občine Gorje in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku oziroma do konca financiranja kredita,

· za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),

· za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva, kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja,

· zvzeto je reprogramiranje že odobrenih kreditov za namen opredeljen v sklopu tega ukrepa,

· izvzete so naložbe v trgovinsko dejavnost, razen v primeru ohranjanja manjših trgovin na podeželju.

Upravičeni stroški:

· strošek nakupa zemljišč,

· strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,

· stroški gradnje ali nakupa objekta,

· strošek nakupa strojev ali opreme,

· strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije,

· strošek licence,

· strošek programske opreme,

· strošek nakupa patenta,

· strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja.

Višina sofinanciranja:

· subvencija obrestne mere ne sme presegati 5% vrednosti naložbe. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev:

· subvencionirana obrestna mera.

Omejitve:

· najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.

 

30. člen

Banko za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero pri ukrepu, opredeljenem v 29. členu tega pravilnika, izbere občina po postopku javnih naročil. Z izbrano banko se sklene pogodba o medsebojnem sodelovanju ter se banko pooblasti za izpeljavo vseh postopkov, vezanih na dodelitev sredstev prosilcem, v skladu z veljavno zakonodajo.

 

31. člen

(spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj)

Namen ukrepa:

· spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.

Predmet pomoči:

· sofinanciranje začetnih investicij,

· sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.

Upravičenci:

· samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Upravičeni stroški:

· strošek nakupa novih strojev ali nove opreme,

· komunalni prispevek.

Pogoji:

· naložba se mora izvesti na območju občine Gorje in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku,

· za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in nova oprema),

· naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno,

· stroji in oprema se ne dajejo v najem drugim pravnim ali fizičnim osebam,

· stroji in oprema se morajo uporabljati za dejavnost, ki je predmet prijave na javni razpis, prijavitelj ima to dejavnost registrirano v uradnem poslovnem registru.

Višina sofinanciranja:

Pomoč se glede na posamezno obliko dodeljevanja pomoči omeji:

· dotacije – do 30% upravičenih stroškov posamezne investicije,

· znižanje komunalnega prispevka za 50%.

Najvišja višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 30% upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev:

· dotacije,

· znižanje občinskih dajatev (znižanje komunalnega prispevka).

Drugi pogoji in omejitve:

a.   Nakup opredmetenih osnovnih sredstev

Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in sicer:

· Računalniška strojna in programska oprema samo za podjetja, ki so registrirana manj kot 12 mesecev. Ne upoštevajo se računalniški programi za igralne avtomate.

· Stroji in naprave ter druga osnovna sredstva namenjena za proizvodno ali storitveno dejavnost, kot so: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, posebne žage, tiskarski stroji, sušilniki, ipd. .

· Osnovna sredstva, ki so zavedena v knjigovodskih listinah prijavitelja in se amortizirajo. Ne upoštevajo se osnovna sredstva, ki niso v lasti družbe ali samostojnega podjetnika, ki se prijavlja na javni razpis (ne upošteva se poslovni najem osnovnega sredstva – leasing).

· Osnovna sredstva, ki se pričnejo uporabljati v letu prijave na podlagi pogojev javnega razpisa (rok za oddajo dokazil o realizaciji naložb).

 

32. člen

(spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja)

Namen ukrepa:

· spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine Gorje.

Predmet pomoči:

· sofinanciranje samozaposlovanja,

· sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev.

Upravičenci:

· samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),

· fizične osebe (potencialni podjetniki).

Pogoji:

· delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti vsaj 1 leto,

· nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih (upoštevajo se podatki iz bilančnega poslovanja v preteklem letu),

· realizacija samozaposlitve ali odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju občine Gorje,

· za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev registrirane brezposelne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem na območju Območne enote Zavoda za zaposlovanje Kranj, prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred zaposlitvijo na delovni mesto, ki je predmet prijave na razpis. V kolikor je bila registrirana brezposelna oseba vključena v program javnih del, je lahko prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje manj kot mesec dni pred zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis po tem pravilniku,

· za novo odprto delovno mesto se šteje tudi zaposlitev iskalca prve zaposlitve – osebe, ki ima stalno bivališče v občini Gorje in se je pred to zaposlitvijo šolala (uradno vpisana v evidence izobraževalnih ustanov pred to zaposlitvijo) in je to njena prva zaposlitev (ni bila registrirana kot brezposelna oseba, vpisana le v izobraževalne programe – dokazilo o vpisu),

· prednost imajo nezaposlene osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Gorje. Zaposlitev se dokazuje z overjeno fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem,

· za samozaposlitev se šteje zaposlitev osebe, ki ima prijavljeno stalno bivališče na območju občine Gorje in je registrirala gospodarsko družbo ali zadrugo, v kateri je sama zaposlena (ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za upoštevan delovni čas) oziroma se je registrirala kot samostojni podjetnik in plačuje prispevke za delovno dobo za upoštevan delovni čas. Oseba mora ostati samozaposlena 1 leto po prejemu pomoči po tem pravilniku za upoštevan delovni čas. Samozaposlena oseba ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu. Namera po samozaposlitvi se dokazuje s pripravljenim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji podjetja ter potrjenim obrazcem M1/M2,

· v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti. Rok za vračilo sredstev je 90 delovnih dni od dneva prejema poziva,

· za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti svojo vlogo.

Upravičeni stroški:

· stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih mesečnih plač,

· stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 3 minimalnih mesečnih plač.

Višina sofinanciranja:

· višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100% upravičenih stroškov.

Instrument dodeljevanja sredstev:

· dotacije.

Omejitve:

· prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog,

· najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom,

· ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih,

· ne upošteva se samozaposlitev osebe, v kolikor so bila za njeno samozaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih,

· ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev registrirane brezposelna osebe, ki je imela zadnjo zaposlitev pri upravičencu ali njegovih povezanih podjetjih.

 

33. člen

(spodbujanje razvoja socialnega podjetništva)

Namen ukrepa:

· spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine Gorje.

Predmet ukrepa:

· sofinanciranje delovanja socialnih podjetij – zagon in nadaljnji razvoj podjetja ali poslovne enote/podružnice na območju občine Gorje.

Upravičenci:

· pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP),

· fizične osebe, zadruge, društva, zavodi, ki nameravajo registrirati podjetje skladno z zakonom o socialnem podjetništvu.

Višina sofinanciranja:

· do 50% upravičenih stroškov,

· najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.

Upravičeni stroški:

· stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),

· stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo,

· stroški najema poslovnih prostorov,

· stroški za pokritje bruto plače delovnega mesta,

· stroški nakupa novih strojev in nove opreme – kot osnovna sredstva. Dovoljen je nakup rabljenih strojev in opreme, ki niso starejši od 5 let in imajo neto sedanjo vrednost najmanj 1.000,00 EUR.

· stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo za registrirane dejavnosti socialnega podjetja in največ do 5. stopnje izobrazbe splošnega izobraževalnega programa ali za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

Splošni pogoji:

· naložbe se morajo izvajati na območju občine Gorje,

· naložbe v poslovne prostore in objekte morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti),

·  v kolikor so objekti/poslovni prostori najeti, je potrebno za naložbe pridobiti ustrezna soglasja vseh lastnikov za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega razpisa.

· realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena na območju občina Gorje za upoštevan delovni čas za najmanj 1 leto po prejemu pomoči po tem pravilniku. V primeru, da novo zaposlena oseba prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja te zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza pogojem, opredeljenim v tem pravilniku. Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev, ki so sofinancirane na podlagi tega pravilnika, mora trajati najmanj 1 leto. V nasprotnem primeru mora prejemnik vrniti prejeta proračunska sredstva v roku 15 dni od prenehanja delovnega razmerja v celoti oziroma sorazmerni del glede na čas zaposlitve za delovno mesto, ki se ne zagotavlja več, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev. Za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev registrirane brezposelne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem na območju Območne enote Zavoda za zaposlovanje Kranj, prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred zaposlitvijo na delovni mesto, ki je predmet prijave na razpis., prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred zaposlitvijo na delovno mesto, ki je predmet prijave na javni razpis. V kolikor je bila registrirana brezposelna oseba vključena v program javnih del, je lahko prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje manj kot mesec dni pred zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis po tem pravilniku. Zaposlitev se dokazuje z overjeno fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim M1/M2 obrazcem. Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.

 

34. člen

(spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva)

Namen ukrepa:

· spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.

Predmet pomoči:

· sofinanciranje stroškov izobraževanja,

· sofinanciranje stroškov usposabljanj,

· sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini.

Upravičenci:

· samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),

Upravičeni stroški:

· storitve izobraževanja ali usposabljanja pooblaščene institucije ter stroški izobraževanja ali usposabljanja (predavanje – kotizacija, gradivo, stroški opravljanja izpita oziroma usposabljanja za pridobitev licence, certifikata, dovoljenja),

· upoštevajo se le izobraževanja in usposabljanja za podjetnike in njihove zaposlene v poslovnih enotah/podružnicah v občini Gorje,

· stroški razstavljanja (najem in postavitev stojnice, pristopnina,…).

Neupravičeni stroški:

· potni stroški,

· stroški dnevnic,

· stroški prenočevanja in prehrane.

Višina sofinanciranja:

· sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Pogoji:

· predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne aktivnosti (prijavnice, potrdila o udeležbi, …),

· za vsakega zaposlenega/sodelujočega oz. delovno mesto je potrebno predložiti svojo vlogo.

Instrument dodeljevanja sredstev:

· dotacije.

Omejitve:

· prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog,

· najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.

 

35. člen

(spodbujanje prijav podjetij na razpise)

Namen ukrepa:

· spodbujanje podjetij k prijavi na mednarodne in domače razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.

Predmet pomoči:

· sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na državni ravni.

Upravičenci:

· samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),

· pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).

Pogoji:

· prijava mora biti podana na razpis na državni ali mednarodni ravni,

· prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca.

Upravičeni stroški:

· stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja,

· v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.

Višina sofinanciranja:

· sofinanciranje upravičenih stroškov do 30%, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev:

· dotacije.

Omejitve:

· prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi,

· najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.

 

36. člen

(spodbujanje projektov inovacij)

Namen ukrepa:

· spodbujanje inovativnosti.

Predmet pomoči:

· sofinanciranje stroškov nakupa ali zaščite nematerialnih pravic.

Upravičenci:

· samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),

· fizične osebe.

Upravičeni stroški:

· strošek nakupa ali zaščite licence, patenta, prototipa, dodatnega varstvenega certifikata

· strošek registracije storitvene/blagovne znamke,

·       strošek registracije modela.

Višina sofinanciranja:

· sofinanciranje upravičenih stroškov do 50% nematerialnih pravic, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev:

· dotacije.

Omejitve:

· prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi,

· ne upošteva se nakup nematerialnih pravic povezanih oseb/enotnih podjetij,

· ne upošteva se nakup nematerialnih pravic, ki nimajo uradnega potrdila ali certifikata (morajo biti uradno priznane s strani pooblaščenih institucij) ali pa mora biti priloženo dokazilo, da ima prodajalec nematerialnih pravic dokazilo o usposobljenosti za dejavnost, na podlagi katere je bil izveden nakup oziroma prodaja nematerialnih pravic.

 

37. člen

(spodbujanje sobodajalstva)

Namen ukrepa:

· spodbujanje sobodajalstva in s tem razvoja turizma na območju občine Gorje.

Predmet pomoči:

· sofinanciranje nakupa notranje opreme za ureditev sob in apartmajev pri sobodajalcih.

Upravičenci:

· samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo priglašeno ustrezno dejavnost,

· fizične osebe, ki imajo oziroma bodo registrirale dejavnost sobodajalstva.

Pogoji:

· dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji,

· naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti),

· osnovna sredstva morajo biti zavedena v poslovnih knjigah upravičenca.

Upravičeni stroški:

· stroški nakupa notranje opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob/apartmajev (samo osnovna sredstva, drobni inventar se ne upošteva).

Višina sofinanciranja:

· sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev:

· dotacije.

Omejitve:

· najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.

 

38. člen

(sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in stojnic v lasti občine Gorje)

Namen ukrepa:

· spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo prijaznega podpornega okolja.

Predmet pomoči:

· znižanje najemnine poslovnih prostorov in stojnic v lasti občine Gorje.

Upravičenci:

· samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),

· podjetja registrirana skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP),

· društva, zavodi, športni klubi, javna podjetja in drugi upravičenci določeni s Cenikom najema poslovnih prostorov in stojnic v lasti občine Gorje.

Upravičeni stroški:

· najemnina za poslovni prostor in stojnice v lasti Občine Gorje.

Višina sofinanciranja:

· znižanje najemnine skladno s pogoji Cenika najema poslovnih prostorov  in stojnic v lasti občine Gorje.

Instrument dodeljevanja sredstev:

· znižanje najemnine.

Omejitve:

· pogoje znižanja najemnine določa Cenik najema poslovnih prostorov in stojnic v lasti Občine Gorje.

 

V.       Nadzor

 

39. člen

Pristojni organ občine pomoči mora komisiji ministrstva, pristojnega za nadzor državnih pomoči, posredovati podatke o dodeljenih pomočeh v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de mimnimis" (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14). Poročilo mora zajemati podatke o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.

 

40. člen

O dodeljenih sredstvih, doseženih rezultatih in realizaciji pravilnika občinska uprava poroča občinskemu svetu v okviru zaključnega računa.

 

41. člen

Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev in izvajanjem aktivnosti oziroma do pomoči upravičenih projektov opravlja občinska uprava.

 

42. člen

V kolikor ni s pogodbo drugače opredeljeno, so upravičenci, katerim so bila dodeljena sredstva, dolžni do v pogodbi opredeljenega roka Občini Gorje posredovati oziroma predložiti:

· dokazila o izvedenih aktivnostih oziroma uspešno zaključenih projektih, za katere so jim bila dodeljena sredstva,

· dokazila o namenski porabi sredstev.

 

VI.     Končne določbe

 

43. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 48/11).

 

44. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-3/2015-8

Datum: 22.4.2015

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor