Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 25. člena Statuta občine Naklo (Ur.l. RS, št. 28/15) je Občinski svet Občine Naklo na svoji 20. seji, dne 14.2.2018 sprejel

 

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI NAKLO

 

I.   Splošne določbe

 

1. člen

(predmet pravilnika)

Pravilnik določa upravičence, javni razpis, obravnavo in ocenjevanje vlog, sklepanje pogodb in poročanje ter način izvajanja nadzora nad izvajalci javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Naklo (v nadaljevanju: dejavnosti).

 

2. člen

(pomen izrazov)

Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd), ki je namenjen širši javnosti in izkaže nek širši javni interes.

Kulturni program pomeni kontinuirano izvajanje dejavnosti v daljšem časovnem obdobju z namenom dolgoročnega zadovoljevanja potreb uporabnikov.

 

3. člen

(upravičenci)

Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·   kulturna društva, ki so registrirana za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti,

·   ostala društva, ki imajo v svojem statutu opredeljeno kulturno dejavnost (pri javnem razpisu obvezna priloga STATUT),

·   imajo sedež na območju občine Naklo,

·   so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,

·   imajo v občini organizirano redno dejavnost za katero so registrirani (obvezna priloga IZJAVA),

·   imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti na področju kulture (obvezna priloga IZJAVA),

·   dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi (obvezna priloga IZJAVA),

·   zagotavljajo dostopnost programa javnosti in medijem (obvezna priloga IZJAVA),

·   so v primeru, da so bili pogodbena stranka Občine Naklo v preteklih letih, izpolnjene vse pogodbene obveznosti (obvezna priloga IZJAVA),

·   delujejo na področju kulture najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa,

·   imajo urejeno evidenco o članstvu (obvezna priloga obrazec SEZNAM ČLANOV).

 

4. člen

(pravica do sofinanciranja)

Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci, ki so bili izbrani na osnovi vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva za sofinanciranje zagotavlja občina v vsakoletnem proračunu.

 

5. člen

(merila sofinanciranja)

Pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov so priloga tega pravilnika. Spremembe in dopolnitve le teh predlaga Komisija za kulturo, potrdi pa jih Odbor za družbene dejavnosti.

Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru predlogov se pogoji, kriteriji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti.

Investicije v prostore niso predmet tega pravilnika.

 

6. člen

(javni razpis)

Postopek javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Naklo poteka po naslednjem zaporedju:

1.   Uvedba postopka:

·       sprejem sklepa o začetku postopka,

·       objava javnega razpisa.

2.   Priprava vlog za obravnavo:

·       odpiranje vlog prispelih na razpis,

·       pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog in njihovo dopolnjevanje,

·       izdaja posamičnih sklepov o zavrženju nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe.

3.   Ocenjevanje in vrednotenje vlog:

·       ocenjevanje in vrednotenje vlog,

·       oblikovanje predloga strokovne komisije.

4.   Odločba:

·       izdaja posamičnih odločb.

5.   Sklepanje pogodb.

 

II. Uvedba postopka

 

7. člen

(sprejem sklepa)

Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov, s katerim določi:

·   besedilo razpisa in datum objave,

·   okvirno vrednost razpisanih sredstev,

·   pristojnega javnega uslužbenca za izvedbo javnega razpisa,

·   tričlansko komisijo za odpiranje vlog izmed javnih uslužbencev,

·   strokovno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje vlog prispelih na razpis,

·   časovno dinamiko izvedbe javnega razpisa.

 

8. člen

(objava razpisa)

Razpis se objavi na spletni strani Občine Naklo. Obvestilo o objavi razpisa se po elektronski pošti pošlje vsem društvom, ki so preteklo leto sodelovala na javnem razpisu. V času razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani Občine Naklo in sedežu Občine Naklo.

 

9. člen

(besedilo javnega razpisa)

Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:

·   podatki o naročniku,

·   področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa,

·   pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,

·   okvirno vrednost razpoložljivih sredstev za predmet razpisa,

·   obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

·   razpisni rok,

·   način pošiljanja in vsebina vlog,

·   navedbo javnega uslužbenca, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z razpisom,

·   informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago.

Razpis mora trajati najmanj en mesec.

 

III.      Priprava vlog za obravnavo

 

10. člen

(odpiranje vlog prispelih na razpis)

Vloge prispele na razpis, odpre komisija za odpiranje vlog. Komisija sestavi poročilo, v katerega vpiše:

·   naslov, prostor in čas odpiranja vlog,

·   imena navzočih ter odsotnih članov komisije,

·   imena navzočih oseb, ki kandidirajo na razpisu oziroma njihovih predstavnikov,

·   seznam prispelih vlog (šifra vloge, naziv prijavitelja),

·   ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe,

·   ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o upravičenosti oseb, ki so vloge podale.

Vloga, prispela na razpis je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa.

Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.

Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.

 

11. člen

(poziv k dopolnitvi)

Na podlagi poročila komisije za odpiranje vlog, pristojni javni uslužbenec prijavitelje, ki so vložili nepopolno vlogo, pozove, da jo v petih dneh od prejema poziva  dopolnijo. Poziv k dopolnitvi se sporoči v elektronski obliki na naslov, ki ga je izvajalec navedel v vlogi.

Po izteku roka za dopolnitev, komisija za odpiranje vlog sestavi  skupno poročilo za vse popolne in pravočasne vloge upravičenih oseb in ga preda skupaj z vlogami pristojnemu javnemu uslužbencu.

 

12. člen

(sklep o zavrženju)

Na podlagi poročila komisije za odpiranje vlog izda župan sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe.

Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

IV. Ocenjevanje vlog

 

13. člen

(ocenjevanje vlog)

Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb izvede strokovna komisija, ki ovrednoti programe ali projekte glede na veljavne pogoje, kriterije in merila iz 5. člena tega Pravilnika. O vrednotenju pripravi  strokovna komisija poročilo in predlog sofinanciranja.

 

14. člen

(poročilo in predlog sofinanciranja)

Poročilo in predlog sofinanciranja vključuje:

·   podatke o stranki

·   obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali projekta,

·   število doseženih točk in predlog strokovne komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.

 

V.  Odločba

15. člen

(izdaja odločbe)

Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo.

Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 

VI. Sklepanje pogodb

 

16. člen

(vsebina pogodbe)

Na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega člena  tega pravilnika, se sklene pogodba.

Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine oziroma elemente:

·   pogodbene stranke (naziv, naslov, zastopnik, davčna številka, matična številka),

·   vsebina in obseg ljubiteljskih kulturnih programov oz. projektov, ki so predmet sofinanciranja, višina dodeljenih sredstev in dinamika izplačil,

·   način in roke  črpanja finančnih sredstev,

·   navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,

·   obveznost navajanja Občine Naklo kot sofinancerja,

·   rok in način predložitve poročil o namenski porabi sredstev,

·   način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,

·   določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,

·   določilo, da mora izvajalec sproti obveščati Občino Naklo o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

·   datum podpisa in podpis,

·   druge dodatne sestavine.

 

17. člen

(sklenitev pogodbe)

Občina Naklo pošlje prijavitelju pogodbo in ga pozove k podpisu. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku 15 dni od prejema pisnega poziva za podpis, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec Občini pred potekom roka pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.

 

18. člen

(spremljanje pogodb)

Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev programov oz. projektov, ki so prejeli javna sredstva, in namensko porabo sredstev.

Izvajalci so dolžni prvi zahtevek in vmesno poročilo o porabi sredstev predložiti najkasneje do 1.9. v tekočem letu.

Drugi zahtevek in vmesno poročilo so izvajalci dolžni posredovati najkasneje do 1.12. v tekočem letu.

Zahtevke in poročila pregleda strokovna komisija iz pete alineje 7. člena tega Pravilnika.

 

19. člen

(obveznosti izvajalcev)

Izvajalci so dolžni pripraviti poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi v pogodbi. Poročilo mora biti vsebinsko in finančno, vsebovati mora podatke o doseženih ciljih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca koledarskega leta, razen za projekte, ki niso zaključeni v koledarskem letu v katerem so jim bila dodeljena sredstva.

Izvajalec je dolžan Občino obvestiti o spremembi okoliščin, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, v pogodbeno določenem roku po nastanku spremembe oziroma, ko je za spremembo izvedel.

Izvajalec, ki krši določila prvega in drugega odstavka tega člena, ne sme kandidirati na javnem razpisu naslednjega leta.

 

VII.      Končne določbe

 

20. člen

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 107/11).

 

21. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0010/2017

Datum: 14.2.2018

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan

 

Priloga:

·   pogoji, kriteriji in merila točkovanja javni razpis za kulturo

 

A -

REDNO DELOVANJE, IZVAJANJE PROGRAMA

 
 

PODROČJE KULTURNE DEJAVNOSTI

 

POGOJI

TOČKE

1.

ČLANSTVO

   
   

na člana s stalnim prebivališčem v občini Naklo

 

3

2.

A - GLASBENA DEJAVNOST (vokalna in  instrumentalna)

 
   

vaje

prizna se največ 90 vaj v letu

1

   

honorar zborovodja

prizna se največ 90 vaj v letu

4

3.

B - GLEDALIŠKA DEJAVNOST (gledaliče, lutke in recitacija)

 
   

vaje

prizna se največ 30 vaj za novo postavitev gledališke in lutkovne predstave oz. največ 5 vaj za novo postavitev recitacije

1

   

honorar umetniškega vodje

prizna se največ 30 vaj za novo postavitev gledališke in lutkovne predstave oz. največ 5 vaj za novo postavitev recitacije

4

4.

C - PLESNA DEJAVNOST (folklorna in plesna)

 
   

vaje

prizna se največ 90 vaj v letu

1

   

honorar umetniškega vodje

prizna se največ 90 vaj v letu

4

5.

D - LIKOVNA, FOTOGRAFSKA IN FILMSKA DEJAVNOST

 
   

za izvedeno  1. NOVO postavitev razstave - dodatne točke

 

60

   

za izvedeno delavnico, najmanj 5 udeležencev, prizna se največ 10 delavnic v letu

 

20

6.

E - OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN KULTURNIH OBIČAJEV

 
   

za izvedeno delavnico, najmanj 5 udeležencev, prizna se največ 10 delavnic v letu

 

20

7.

SAMOSTOJNO ORGANIZIRAN KONCERT, PRIREDITEV, RAZSTAVA V OBČINI NAKLO

100

8.

SODELOVANJE ALI SAMOSTOJNO ORGANIZIRAN KONCERT, PRIREDITEV, RAZSTAVA  IZVEN OBČINE NAKLO

20

9.

SODELOVANJE  NA OBČINSKI PRIREDITVI V / IZVEN OBČINE NAKLO

50

10.

SODELOVANJE NA PRIREDITVI V OBČINI NAKLO 

 

   

v časovnem obsegu izvedenega programa do 50 %

 

50

   

v časovnem obsegu izvedenega programa do 25 %

 

25

B -

FINANCIRANJE PROJEKTA

 

 
 

TABELA OCENJEVANJA PRIJAVLJENEGA PROJEKTA

 
 

Merilo

Opis merila

Točke do

1.

USTREZNOST IN RELEVANTNOST PROJEKTNEGA PREDLOGA

 

 

Utemeljitev projekta in njegova pomembnost za ciljno skupino in politike občine

V kolikšni meri prijavljeni projekt zadovoljuje ciljno skupino in politike občine?

 do 5

2.

NAČIN IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA

 

 

Tehnična in organizacijska zahtevnost izvedbe ter usposobljenost izvajalca

V kolikšni meri so zastavljeni cilji projekta ustrezni glede na obravnavan problem in potrebe ciljne skupine?

do 5

3.

INOVATIVNOST PROJEKTNEGA PREDLOGA

 

 

Nadgradnja dosedanjih pristopov ali razvoj novih storitev

V kolikšni meri je projekt inovativen, katere nove pristope oz. rešitve prinaša, s čim presega dosedanje prakse v občini in nadgrajuje dosedanje stanje? V kolikšni meri projekt izkazuje dodano vrednost glede na obravnavan problem oz. ciljne skupine?

do 5

4.

VPLIV IN TRAJNOST PROJEKTNEGA PREDLOGA

 

 

Trajnost in vpliv rezultatov projekta

V kolikšni meri bo projekt dolgoročno vplival na ciljno skupino in interese občine? V kolikšni meri se bodo dejavnosti in rezultati projekta ohranili v finančnem in organizacijskem smislu tudi po zaključku projekta?

do 5

5.

FINANČNA UČINKOVITOST PROJEKTNEGA PREDLOGA

 

 

Stroškovna učinkovitost

V kolikšni meri je predlagan projektni predlog stroškovno učinkovit?

do 5

     

SKUPAJ

do 25

 

Navodilo:

     
 

Merila so razdeljena na oddelke, vsak se ocenjuje z oceno od 1 do 5.

 
 

1=neustrezno; 2=slabo; 3=zadovoljivo; 4=dobro; 5=zelo dobro;

 
 

Vsak  član strokovne komisije točkuje vsak prijavljeni projekt  posebej. Število točk posameznemu prijavljenemu projektu se dodeli na podlagi seštevkov točkovanja vseh članov komisije. Financirana bosta dva projekta, ki bosta zbrala največ točk.

 
 

KAJ JE PROJEKT

     
 

2. člen ZUJIK navaja: KULTURNI PROJEKT je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.) ki jo financira država oz. lokalna skuponost.

 
 

Projekt sestavljajo enkratne in povezane aktivnosti z enim namenom (ciljem), ki mora biti izpolnjen v določenm časovnem obdobju znotraj opredeljenga finančnega načrta. S projektom moramo praviloma ustvariti nekaj novega, naj si bo edinstven produkt, storitev ali neko novo dejavnost. Praviloma projekti dopolnjujejo redno dejavnost organizacije.

 
 

Društva si s projektnim financiranjem uspešno zagotavljajo sredstva iz različnih virov, s pomočjo občinskih javnih sredstev pa z izvedbo različnih projektov prispevajo k lokalnemu razvoju.

 
 

KAJ JE PROGRAM

     
 

Program pomeni kontinuirano izvajanje dejavnosti v daljšem časovnem obdobju z namenom dolgoročnega zadovoljevanja potreb uporabnikov oz. ciljnih skupin. Organizacije lahko izvajajo en program ali več njih, lahko tudi na različnih vsebinskih področjih, značilno pa je, da se vsi programi uporabljajo za doseganje namena, za katerega so bili ustanovljeni.

 
                 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor