Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS 1617) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) je Občinski svet Občine Zreče na 12. redni seji dne 7.12.2016 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2018

 

1.            Splošni določbi

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Zreče za leto 2018 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. člen

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa    finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

·       davčne prihodke,

·       nedavčne prihodke,

·       kapitalske prihodke in

·       transferne prihodke.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:

·       tekoče odhodke,

·       tekoče transfere,

·       investicijske odhodke in

·       investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil     in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano   s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

 

2.            Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

3. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni šest-mestnih kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto                                             Proračun leta 2018                                                                               

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.346.769,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.801.281,00

 

70 DAVČNI PRIHODK

4.714.676,00

 

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.676.176,00

 

 

703 Davki na premoženje

579.500,00

 

 

704 Domači davki na blago in storitve

439.000,00

 

 

706 Drugi davki

20.000,00

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.086.605,00

 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

219.871,00

 

 

711 Takse in pristojbine

3.000,00

 

 

712 Denarne kazni

6.200,00

 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

716.965,00

 

 

714 Drugi nedavčni prihodki

140.569,00

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

39.000,00

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

 

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

39.000,00

 

73 PREJETE DONACIJE

0,00

 

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

 

 

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

506.488,00

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

166.228,00

 

 

741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU

340.260,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.200.849,00

 

40 TEKOČI ODHODKI

2.594.508,50

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

549.074,00

 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

85.260,50

 

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.811.224,00

 

 

403 Plačila domačih obresti

80.950,00

 

 

409 Rezerve

68.000,00

 

41 TEKOČI TRANSFERI

2.307.254,50

 

 

410 Subvencije  

112.900,00

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.483.050,00

 

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

246.580,00

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

464.724,50

 

 

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.178.686,00

 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.178.686,00

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

120.400,00

 

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki

82.500,00

 

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

37.900,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

145.920,00

B .RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2018

IV. PREJETA VRAČILA

DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev    

0,00

 

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.  DANA POSOJILA

 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH  DELEŽEV (440+441+442+443)

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

 

440 Dana posojila

0,00

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0,00

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

 

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV.-V.)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2018

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

50 ZADOLŽEVANJE

107.430,00

 

 

500 Domače zadolževanje

107.430,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

 

55 ODPLAČILA DOLGA

253.350,00

 

 

550 Odplačila domačega dolga

253.350,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE

(VII.-VIII.)

-145.920,00

XI. NETO FINANCIRANJE

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

-145.920,00

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA              

0,00

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

- ali 0 ali +

 

 

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Zreče.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3             Postopki izvrševanja proračuna

 

4. člen

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

 

5. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

·       1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom,

·       2. prihodki turistične takse po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,

·       3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

·       4. prihodki od prodaje oziroma zamenjave stvarnega premoženja,

·       5. prihodki od komunalnega prispevka,

·       6. prihodki od najemnin in kupnin za stanovanja,

·       7. prihodki krajevnih skupnosti (Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in      Dobrovlje),

·       8. prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,

·       9. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,

·       10. prihodki od najemnin od oddaje javne infrastrukture,

·       11. drugi prihodki.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.

 

6. člen

V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:

 


Program. Klas.

Opis

2018

Delež

01

POLITIČNI SISTEM

129.980,00

2,01%

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

32.460,00

0,50%

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

5.000,00

0,08%

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

138.200,00

2,14%

05

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1.000,00

0,02%

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

800.941,00

12,41%

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

105.650,00

1,64%

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

13.500,00

0,21%

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

70.000,00

1,08%

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

74.000,00

1,15%

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

10.050,00

0,16%

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

966.858,00

14,98%

14

GOZDARSTVO

130.500,00

2,02%

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

316.080,00

4,90%

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.101.560,00

17,07%

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

56.000,00

0,87%

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

370.950,00

5,75%

19

IZOBRAŽEVANJE

1.421.440,00

22,02%

20

SOCIALNO VARSTVO

307.530,00

4,76%

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

334.500,00

5,18%

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

68.000,00

1,05%

 

SKUPAJ ODHODKI

6.454.199,00

100,00%

 

7. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna predvidoma v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

 

8. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

9. člen

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

10. člen

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini  60.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4.            Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države

 

11. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR na posameznega dolžnika.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži.

 

5.            Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

12. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 107.430,00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000,00 EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna in druge pravne osebe,v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 20.000,00 EUR.

 

13. člen

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2018 lahko zadolži do višine 0,00 EUR.

 

14. člen

Vsaka posamezna krajevna skupnost na območju Občine Zreče lahko samostojno sklene pravni posel, za katerega so zagotovljena sredstva v proračunu in katerega skupna vrednost ne presega 10.000,00 EUR, v nasprotnem primeru je za sklenitev pravnega posla potrebno soglasje župana. Če župan soglasja na sklenitev pravnega posla ne poda, je le-ta ničen.

 

6.            Prehodne in končne določbe

 

15. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

16. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem slovenskih občin.

 

Številka: 4100-0002/2016-4

Datum: 7.12.2016

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor