New Page 2

 

Številka: 900-19/2020-2-401120

Datum: 28. 10. 2020

 

Zadeva: Vabilo

 

 

Na podlagi 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 — ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE) in 29. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 18/2017 in 23/2017 - popr.) sklicujem 20. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 11. 11. 2020, ob 16.00 na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vsa navodila v zvezi z registracijo in sodelovanju na seji na daljavo boste prejeli v ločenem sporočilu dne 5. 11. 2020.

 

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 14. 10. 2020 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve — hitri postopek (gradivo)

5. Letni program športa za leti 2021 in 2022 (gradivo)

6. Soglasje za sodelovanje v projektu: Občina po meri invalidov (gradivo)

7. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

Sklepi komisij: gradivo

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Podrobna navodila za sklic sej na daljavo bodo dana tajnikom komisij.

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan