Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3
 

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena Statuta Občine Škocjan UPB (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 20. 11. 2007 sprejel

 

P R A V I L N I K

 

o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. Namen

 

1. člen

 

Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turističnih in drugih društev, ki delujejo v turizmu v Občini Škocjan (v nadaljevanju občina), ki so v lokalnem javnem interesu.

 

Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v proračunu občine.

 

2. člen

Za sofinanciranje se lahko potegujejo naslednji izvajalci turističnih programov:

– društva,

– samostojni ustvarjalci na področju turizma,

– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju turizma ter so njihovi programi v interesu občine in

– ostale organizacije ustanovljene skladno z aktivno zakonodajo RS, ki delujejo pretežno v javnem interesu.

 

3. člen

 

Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci turističnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

– da imajo sedež ali stalno prebivališče v občini,

 

– da opravljajo dejavnost na neprofitni ravni,

 

– da so registrirani za opravljanje programov na področju turizma,

 

– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Občini Škocjan,

 

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene turistične dejavnosti,

 

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva),

 

– da aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.

 

Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo tudi organizacije, ki ne izpolnjujejo prve alineje prvega odstavka tega člena, v primeru, da Občina Škocjan takšne organizacije na svojem območju nima in ta izpolnjuje ostale pogoje prvega odstavka tega člena.

 

II. VSEBINSKE DOLOČBE

 

2. Programi sofinanciranja

 

4. člen

 

Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem turističnih programov.

 

Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.

 

3. Način in postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev

 

5. člen

 

Občina za turistične programe, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, enkrat letno izvede javni razpis. Razpis se izvede po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem se določi skupni obseg sofinanciranja.

Javni razpis se objavi v Naših korakih, na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način.

 

Javni razpis se objavi na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način oziroma v občinskem glasilu.

 

6. člen

 

Javni razpis mora vsebovati predvsem:

 

– predmet javnega razpisa,

 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti (pogoji iz 3. člena),

 

– vrednost sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,

 

– kriterije in merila za izbor projektov in programov in za dodelitev sredstev (priloga 1),

 

– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,

 

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge, in način njihove dostave,

 

– datum odpiranja vlog,

 

– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,

 

– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.

 

Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.

 

7. člen

 

Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere turistične programe v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.

 

Komisijo za izvedbo razpisa turističnih programov (v nadaljevanju: komisija) sestavlja šest članov, in sicer člani Odbora za turizem in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju družbenih dejavnosti.

 

8. člen

 

Javni uslužbenec, ki je član komisije, v navzočnosti enega izmed članov komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če se ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, se ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.

 

Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, se s  odločbo zavržejo.

 

Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za turistične programe. Odločba o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme direktor občinske uprave ali s strani direktorja pooblaščena oseba na podlagi predlogov komisije.

 

Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje turističnih programov.

 

9. člen

 

Odločba o izbiri se vroči vsem predlagateljem turističnih programov čimprej, najpozneje pa v roku 30 dni od sprejete odločitve komisije. Zoper odločbo ima stranka pravico pritožbe. Pritožba se vloži v 15 dneh od vročitve odločbe na organ, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od prejema popolne pritožbe.

 

Predlagatelj turističnega programa ima pravico vpogleda v tiste dele strokovnega mnenje, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in odločbe o izbiri.

 

10. člen

 

Z izbranimi izvajalci turističnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:

 

– vsebino in obseg izbranega programa,

 

– čas realizacije programa,

 

– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,

 

– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,

 

– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,

 

– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,

 

– druge medsebojne pravice in obveznosti.

 

11. člen

 

Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za turistične programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.

 

V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo, se financiranje na predlog osebe, ki jo župan pooblasti, da izvaja nadzor nad izvajanjem pogodbe, takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi.

 

Izvajalci turističnih programov morajo do konca marca naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati poročilo. V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu kulturnega programa pri javnem razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.

 

12. člen

 

Izjemoma sme župan iz drugih proračunskih sredstev skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče v naprej predvideti oziroma načrtovati.

 

4. Merila

 

13. člen

 

Osnova za obseg sofinanciranje turističnih programov so merila v obliki točkovnega sistema. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov in projektov turistične dejavnosti so specificirana v prilogi 1. Priloga 1 je sestavni del pravilnika.

 

14. člen

 

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turizma za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

15. člen

 

( črtan)

 

16. člen

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Šifra: 322-0017/2007

 

Škocjan, dne 20. novembra 2007

 

Župan

 

Občine Škocjan

 

Anton Zupet l.r.

   

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

5. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

8. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

   

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2011) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

3. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor