Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

410-2/2016

Občina:

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predlagatelj:

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15; v nadaljnjem besedilu: ZJF), 16. člen Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14), Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/14) in Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Datum:

3.11.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

14. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Besedilo:

gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor