Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

Dijakom in študentom se podeljujejo štipendije pri čemer se štipendisti izbirajo na javnem natečaju. Izbira se opravi z upravno odločbo, ki se vroči vsem, ki so sodelovali na javnem natečaju. Zoper odločbo pa je dovoljena pritožba, o kateri odloča komisija za pritožbe. S štipendistom se po dokončnosti odločbe o izbiri sklene pogodba (52. člen ZJU).

Direktorja uprave lokalne skupnosti imenuje tisti, ki mu je direktor neposredno odgovoren (župan). Položaj direktorja pa se pridobi za dobo petih let. Direktor uprave lokalne skupnosti se izbira na podlagi javnega natečaja, pri čemer mora biti postopek izbire končan najkasneje tri mesece pred potekom obdobja imenovanja. V istem obdobju lahko župan ponovno imenuje direktorja uprave lokalne skupnosti na isti položaj brez internega oziroma javnega natečaja. ZJU še določa, da se z osebo, ki je bila na položaj direktorja uprave lokalne skupnosti izbrana na javnem natečaju in pred tem ni imela statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. V pogodbi o zaposlitvi, v aneksu k tej pogodbi oziroma sklepu o premestitvi, se lahko določijo položajni dodatek in druge pravice v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo (82. člen ZJU).

Za prenehanje položaja direktorja uprave lokalne skupnosti se uporabljajo določbe ZJU, ki urejajo prenehanje dela na delovnem mestu, če seveda ni z ZJU drugače določeno. Direktor uprave lokalne skupnosti se razreši z odločbo s položaja: • če to sam zahteva, če v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi; • v primeru ugotovljene nesposobnosti za opravljanje nalog na položaju; • v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu s sporazumom o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca. Ob navedenem direktorju uprave lokalne skupnosti preneha položaj tudi po preteku obdobja, za katerega je bil imenovan. Kot določa ZJU lahko župan v roku enega v enem letu od nastopa funkcije razreši direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na prej navedene razloge. Razrešitev pa je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Na tem mestu moramo opomniti, da se uradnika, ki je bil že pred začetkom opravljanja položaja zaposlen v upravi lokalne skupnosti, premesti na delovno mesto, ki ustreza njegovemu nazivu in za katero izpolnjuje pogoje. Če takega delovnega mesta ni, mu delovno razmerje preneha, ima pa pravico do odpravnine, ki mu zaradi prenehanja potrebe po njegovem delu pripada v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.

Uradnik, ki mu preneha položaj z razrešitvijo pa pred imenovanjem na položaj ni imel statusa uradnika, ima pravico do odpravnine v višini ene petine povprečne mesečne bruto plače, kot jo je prejemal do razrešitve, za vsak polni mesec, ki je ostal do izteka dobe imenovanja na položaj. Temu uradniku s prenehanjem položaja preneha delovno razmerje. Župan pa lahko v soglasju z direktorjem uprave lokalne skupnosti namesto pravice do odpravnine zagotovi delovno mesto v istem ali drugem organu, na katerem se delo opravlja v nazivu iste stopnje, kot se opravlja delo na položaju, s katerega je bil direktor uprave lokalne skupnosti razrešen.

Posebej pa moramo opomniti še na možnost imenovanja vršilca dolžnosti direktorja uprave lokalne skupnosti. Kot določa ZJU, se v času sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega direktorja uprave lokalne skupnosti na položaj, lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok šestih mesecev ponovno teči.

Po dveh ponovitvah javnega natečaja se navedeni rok lahko podaljša le, če se na javnem natečaju ne izkažeta kot primerna vsaj dva kandidata (83. člen ZJU).

Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu, ki ga pridobi z imenovanjem po izbiri na javnem natečaju v skladu z ZJU ali z napredovanjem v višji naziv. Uradnika imenuje v naziv predstojnik (župan) (90. člen ZJJU) z odločbo, v kateri se določi naziv in datum pridobitve naziva. Kot določa ZJU se uradnik po izbiri na javnem natečaju imenuje v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na uradniškem delovnem mestu, za katero bo sklenil pogodbo o zaposlitvi (84. člen ZJU).

V skladu z ZVU zagotavlja varstvo pred utopitvami tudi lokalna skupnost. Lokalna skupnost v okviru predpisovanja navedenega varstva predpisuje posebne ukrepe za varstvo pred utopitvami, načrtovanje, organiziranje, izvajanje ter sofinanciranje ukrepov za varstvo pred utopitvami (2. člen ZVU). Ob navedenem pa je lokalna skupnost dolžna spodbujati izvajanje ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje možnosti utopitev (3. člen ZVU).

V skladu z ZVU pristojni organ lokalne skupnosti dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti le v času, ko je zaledenela površina varna. Varnost zaledenele površine ugotavlja fizična ali pravna oseba, ki jo za to pooblasti lokalna skupnost (župan).

Lokalna skupnost glede na geografske, poselitvene, vremenske, tehnične in druge razmere predpiše posebne ukrepe za varstvo pred utopitvami v naselju ter zunaj naselja na vodnem zemljišču ali zemljišču, ki je ob vodnem zemljišču, vendar ti ukrepi ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi splošnimi ukrepi. Lokalna skupnost (župan) v skladu z ZVO prepove ali omeji športne dejavnosti ali dejavnosti v prostem času na delu vode, kjer obstaja posebna povečana nevarnost utopitve. (8. člen ZVU)

Taksni zavezanec, ki je plačal takso, pa je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisal, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima  pravico do povrnitve vse oziroma preveč plačane takse. O vrnitvi takse odloča, na podlagi zahteve taksnega zavezanca, organ, ki vodi postopek na prvi stopnji. Taksa se povrne iz proračuna občine (17. člen ZUT).

Plakatiranje zunaj plakatnih mest (8. člen ZVRK) je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez navedenega soglasja, lastnik oziroma upravljavec sam odstrani plakate na stroške organizatorja ali pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani. Če organizator v treh dneh od prejema poziva plakatov ne odstrani, lastnik oziroma upravljavec odstrani plakate na stroške organizatorja. ZVRK še določa, da za navedeno nameščanje plakatov ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati komunalne takse (9. člen ZVRK)

Organizatorji volilne kampanje morajo vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine odstraniti s plakatnih mest najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja. Po preteku tega roka pa lahko inšpekcija lokalne skupnosti ali redarska služba odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo od 700 € do 1.000 € organizatorju volilne kampanje (11. člen ZVRK).

V skladu z določilom 14. člena SZ-1 lahko etažni lastnik uporablja stanovanje v skladu z določbami SZ-1 tudi za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja, če ta dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe. Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka mora etažni lastnik pridobiti soglasja solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto.

Kadar neprofitno najemno stanovanje, razen neprofitno najemno nadomestno stanovanje, zaradi rušenja, prenove ter elementarnih ali drugih nesreč in v primeru preselitve (po četrtem odstavku 104. člena SZ-1) oddaja občina, se postopek dodelitve stanovanja v najem začne na podlagi javnega razpisa. O upravičenosti do uvrstitve na prednostno listo in hkrati o uvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja po posameznem javnem razpisu ter o neuvrstitvi med tiste, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, se odloči v splošnem upravnem postopku v roku šestih mesecev po zaključku javnega razpisa. Sproženi upravni spori ne zadržijo objave seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja in s tem tudi sklepanja najemnih pogodb (87. člen SZ-1).

O upravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja ali o preselitvi se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku (89. člen SZ-1).

O upravičenosti in višini subvencije odloča pristojni občinski organ z odločbo v 30 dneh od vložitve popolne vloge. Zoper izdano odločbo ima najemnik možnost pritožbe na ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve (osmi odstavek 121. člena SZ-1).

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ v 2. členu določa, da se za poslovno stavbo šteje stavba, namenjena za poslovne dejavnosti in se v ta namen tudi pretežno uporablja. Za poslovni prostor pa se šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben glavni vhod. V primeru, da nastane dvom, ali se šteje stavba oziroma prostor za poslovno stavbo oziroma poslovni prostor, odloči o tem občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve.

V praksi ni zaslediti primerov, ko bi pristojni občinski upravni organ izdal odločba, ali se šteje neka stavba oziroma prostor za poslovno stavbo. Izdaja takih odločb je prišla v poštev predvsem v začetnem obdobju veljavnosti in uporabe ZPSPP.

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ v 2. členu določa, da se za poslovno stavbo šteje stavba, namenjena za poslovne dejavnosti in se v ta namen tudi pretežno uporablja. Za poslovni prostor pa se šteje eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo poseben glavni vhod. V primeru, da nastane dvom, ali se šteje stavba oziroma prostor za poslovno stavbo oziroma poslovni prostor, odloči o tem občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve.

6.1.2

V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od pristojnega organa lokalne skupnosti zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje (16. člen ZGJS).

O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo. V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke (37. člen ZGJS)

Če je predmet javno-zasebnega partnerstva koncesija za izvajanje gospodarske javne službe ali druge dejavnosti, kjer zakon zaradi varovanja javnega interesa izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe, je akt izbire posamični upravni akt (odločba o izbiri), na podlagi katerega se z izbranim zasebnim partnerjem sklene pogodba o javno-zasebnem partnerstvu (57. člen ZJZP).

6.1.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3.1

6.3.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3.1

7.4.1

Pri vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje občinam in posameznim upravičencem gre za prepletanje civilnopravnih in upravnopravnih elementov. Za vračanje vlaganj fizičnim in pravnim osebam in za način vračanja sredstev so ključne določbe predpisa, ki ga (po drugem odstavku 6. člena ZVVJTO) sprejme občina. Od navedenega predpisa so odvisni akti, ki jih izdajajo pristojni občinski organi (npr. odločba o vračanju vlaganj, sklenitev individualnih poravnav, sklenitev pogodb) …). Ti akti so torej lahko precej različni, tako da v tem primeru ni smiselno pripraviti enotnega 'vzorca'. Poleg tega gre za zakon katerega vsebina se z 'enkratno uporabo' izčrpa.

Energetski zakon /EZ/ v 33. členu in 34. členu določa, da je distribucija toplote izbirna lokalna gospodarska javna služba. Sistemski operater distribucijskega omrežja toplote, ki opravlja dejavnost kot gospodarsko javno službo, sklene dolgoročne pogodbe o dobavi te energije z izvajalci dejavnosti proizvodnje toplotne energije. Letne pogodbe v okviru dolgoročnih pogodb morajo biti sklenjene do 31. avgusta za naslednjo kurilno sezono ali koledarsko leto. Če navedene pogodbe niso sklenjene, pogoje za dobavo in odjem določi pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti z odločbo v upravnem postopku.

Gre za primer, ki v praksi ni poznan. Če bi nastala potreba po izdaji takšne upravne odločbe bo določitev pogojev za dobavo in odjem toplote določila občinska uprava z odločbo. Vsebina te odločbe (pogoji za dobavo in odjem toplote) bo v vsakem primeru vezana na dejanske okoliščine v konkretni občini, to je na:
danosti in pogoje ter ureditev te izbirne gospodarske javne službe v občini; vsebino dotedanjih pogodb med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja toplote in izvajalcem dejavnosti proizvodnje toplotne energije; stanje na trgu v danem obdobju; primerjalne kazalce z drugimi občinami itn.

Zakon o zavodih /ZZ/ v 25. členu določa, da se koncesija za opravljanje javne službe lahko da z zakonom ali odlokom občine ali mesta ali z odločbo pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o koncesiji). Na področje koncesij se nanašajo še členi 24, 26, 27 in 28 ZZ. Koncesija se vedno podeli za konkretno javno službo (npr. za: opravljanje lekarniške dejavnosti; opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti; pomoč na domu; izvajanje javne knjižnične dejavnosti …) – zato so primeri odločb o podelitvi koncesije pripravljeni pri posameznih področnih zakonih.

Zakon o zavodih /ZZ/  v 25. členu določa, da se koncesija za opravljanje javne službe se lahko da z zakonom ali odlokom občine ali mesta ali z odločbo pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o koncesiji). Tretji odstavek 27. člena pa določa, da lahko koncendent odvzame koncesijo, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter s pogodbo o koncesiji. Na področje koncesij se nanašajo še členi 24, 26 in 28 ZZ. Koncesija se vedno podeli ali odvzame za konkretno javno službo (npr. za: opravljanje lekarniške dejavnosti; opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti; pomoč na domu; izvajanje javne knjižnične dejavnosti …) – zato so primeri odločb o podelitvi in odvzemu koncesije pripravljeni pri posameznih področnih zakonih.

Zakon o ohranjanju narave /ZON/ v 59. členu določa, da lahko  zavarovano območje upravlja ustanovitelj sam v režijskem obratu, v ta namen lahko ustanovi javni zavod, lahko poveri upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, lahko pa podeli koncesijo za upravljanje.

Sicer pa vsebuje Zakon o ohranjanju narave določbe o zavarovanih območjih v členih 53 - 71.

Koncesijska odločba o podelitvi koncesije za upravljanje z zavarovanim območjem je načeloma 'enaka' odločbi, ki se nanaša na podelitev koncesije za rabo naravne vrednote, ki jo ravno tako predvideva Zakon o ohranjanju narave v 43. členu.

Na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o ohranjanju narave /ZON/ izda lokalna skupnost odločbo za zemljišča na zavarovanem območju, ki ga je ustanovila, in predlaga vpis v zemljiško knjigo.  Navedena odločba je v načelu enaka - seveda pa ustrezno prilagojena - kot odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki se izda na podlagi določila  prvega odstavka 21. člena Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ (glej točko 7.2.2).

V skladu z določilom petega odstavka 16. člena Zakon o vodah /ZV-1/ priobalnemu zemljišču celinskih voda preneha status naravnega vodnega javnega dobra, če lokalna skupnost ugotovi, da zemljišče trajno ni več potrebno za omogočanje splošne rabe vode, pristojni organ lokalne skupnosti pa o tem izda odločbo. Za izdajo te odločbe velja načeloma enako - seveda pa ustrezno prilagojeno, glede na specifične določbe Zakona o vodah /ZV-1/ - kot za odločbo o prenehanju (ukinitvi) statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena po 23. členu Zakona o graditvi objektov /ZGO-1/ (glej primer pod točko 7.2.2).

V skladu z določilom prvega odstavka 33. člena Zakon o vodah /ZV-1/ je grajeno morsko javno dobro vodno zemljišče, ki je nastalo zaradi izkopa na priobalnem zemljišču ali drugega podobnega posega v prostor, depresijsko zemljišče ali zemljišče, ki nastane kot nasip ali zasip na vodnem zemljišču. V tretjem odstavku navedenega člena pa je določeno, da je grajeno morsko javno dobro tudi objekt na vodnem ali priobalnem zemljišču, če se ga nameni splošni rabi (grajena morska obala, valolom in podobno). Za nastanek grajenega morskega javnega dobra se smiselno uporabljajo določbe 18. člena ZV-1, za njegovo prenehanje pa določbe 20. člena ZV-1.
    Občina lahko zaradi omogočanja splošne rabe morja določi status naravnega morskega javnega dobra tudi na delu priobalnega zemljišča morja. Navedena zemljišča pridobijo status naravnega morskega javnega dobra z odločbo, ki jo izda občinska uprava.
   
Za navedeno odločbo velja načeloma enako – seveda ob upoštevanju specifičnosti, ki izhajajo predvsem iz določb členov 30–32 ZV-1 – kot odločbo glede naravnega vodnega javnega dobra na delu priobalnega zemljišča celinskih voda in odločbo o statusu grajenega vodnega javnega dobra. (Glej primer pod 8.8.4 oziroma 7.2.2.)

Opomba 4.
Opomba 6.
Opomba 7.
Opomba 8.
Opomba 9.
Opomba 10.
Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
Sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije

V razvidu upravnih postopkov v občinah v elektronski obliki je podan pregled upravnih zadev, o katerih se v upravnem postopku odloča v občinah. K vsebini razvida so dodani vzorci upravnih pisanj v konkretnih primerih, ki služijo kot pripomoček in napotek (vodilo, opomnik) uradnim osebam, kako čim pravilneje (bolje) sestaviti neko pisanje. Pri pripravi razvida upravnih postopkov v občinah sta sodelovala Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor in Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Avtorji vsebine razvida 'Upravni postopki v občinah' so: dr. Božo Grafenauer, dr. Boštjan Brezovnik in Milan Železnik, univ. dipl. pravnik.

 

  Kazalo

na vrh

1

Ustavna ureditev Republike Slovenije

1.1

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

1.1.1

Odločba o izbiri štipendista

1.1.2 Odločba o imenovanju javnega uslužbenca v naziv
1.1.3 Odločba o imenovanju javnega uslužbenca na položaj direktorja občinske uprave
1.1.4 Odločba o razrešitvi direktorja občinske uprave s položaja

1.2

Zakon o varstvu pred utopitvami /ZVU/

1.2.1

Odločba (dovoljenje) s katerim pristojni organ občinske uprave dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti na zaledeneli površini

2

Upravno pravo

2.1

Zakon o upravnih taksah /ZUT/

2.1.1

Odločba o vračilu takse taksnemu zavezancu

2.2

Zakon o volilni in refendumski kampanju /ZVRK/

2.2.1

Soglasje organizatorju volilne kampanje za plakatiranje

2.2.2

Odločba o odstranitvi nameščenih plakatov

3

Civilno pravo

3.1

Stanovanjski zakon /SZ-1/

3.1.1 Soglasje k opravljanju dovoljene dejavnosti v stanovanju
3.1.2 Odločba o uvrstitvi na prednostno listo in o uvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja po posameznem javnem razpisu ter o neuvrstitvi med tiste, ki jim bodo zagotovljena stanovanja
3.1.3 Odločba o upravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja ali preselitve
3.1.4 Odločba o upravičenosti do subvencije in višini subvencije

3.2

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

3.2.1

Odločba o tem, ali šteje stavba oziroma prostor za poslovno stavbo oziroma poslovni prostor

4

Kazensko pravo

4.1

Zakon o prekrških /ZP-1/

4.1.1

Odločba o prekršku iz občinske pristojnosti

5

Gospodarskopravna ureditev

5.1

Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/

5.1.1 Odločba o pravici uporabnika do sklenitve pogodbe z izvajalcem javne službe
5.1.2 Odločba o izbiri koncesionarja

6

Javne finance

6.1

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/

6.1.1 Odločba o izbiri izvajalca javno zasebnega partnerstva
6.1.2 Odločba o podelitvi koncesije javnim podjetjem, ki se preoblikujejo v gospodarsko družbo

6.2

Zakon o samoprispevku /ZSam-1/

6.2.1 Odločba o odmeri samoprispevka
6.2.2 Odločba o izgubi lastnosti zavezanca
6.2.3 Odločba o oprostitvi ali znižanju samoprispevka
6.3 Zakon o financiranju občin /ZFO-1/
6.3.1 Odločba o obveznosti plačila in odmeri občinske takse
6.3.2 Odločba o oprostitvi plačila občinske takse
6.4 Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje /ZVVJTO/
6.4.1 Odločba o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

7

Gospodarske dejavnosti

7.1

Energetski zakon /EZ/

7.1.1 Odločba o določitvi pogojev za dobavo in odjem toplotne energije
7.2 Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/
7.2.1 Odločba o zavezi za opravo vzdrževalnih del
7.2.2 Odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena
7.2.3 Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
7.2.4 Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za objekt, ki je v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti
7.3 Zakon o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/
7.3.1 Odločba o dvigu in odstranitvi potopljene stvari
7.4 Zakon o prevozih v cestnem prometu /ZPCP-2/
7.4.1 Odločba (dovoljenje) za opravljanje avto-taksi prevozov
7.5 Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP/
7.5.1 Odredba o odstranitvi zapuščenega vozila
7.5.2 Odločba o odstranitvi mobilne prikolice
7.5.3 Odločba o odstranitvi tlakovcev, kovinskih stebričkov, o ureditvi priključka na cesto ... (primer iz prakse)
7.5.4 Odločba o odstranitvi uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene signalizacije ter postavitev nove signalizacije
7.5.5 Dovoljenje (odločba) za vodenje živali na pašo s traktorjem na občinskih cestah
7.5.6 Dovoljenje (odločba) za zaporo občinske ceste
7.6 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb /ZŽNPO/
7.6.1 Odločba o potrebi po žičniški napravi
7.6.2 Odločba o izbiri koncesionarja
7.6.3 Odločba o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave
7.6.4 Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe prevoza po žičniških napravah
7.7 Zakon o trgovini /ZT-1/
7.7.1 Soglasje (odločba) za prodajo blaga na premičnih stojnicah
7.7.2 Soglasje (odločba) za prodajo blaga s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno
7.8 Zakon o gostinstvu /ZGos/
7.8.1 Predlog za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata
7.8.2 Soglasje (odločba) k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata
7.8.3 Odločba o zavrnitvi prijavljenega obratovalnega časa gostinskega obrata
7.8.4 Mnenje k dovolitvi razširitve ponudbe turistične kmetije
7.8.5 Dovoljenje za prodajo domačih jedi in kupljenih pijač na kmetiji
7.8.6 Soglasje za gostinsko dejavnost v drugih prostorih
7.8.7 Predlog za začasno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti v gostinskem obratu

8

Negospodarske dejavnosti

8.1 Zakon o zavodih /ZZ/
8.1.1 Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
8.1.2 Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe
8.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/
8.2.1 Odločba o dodelitvi koncesije
8.2.2 Odločba o odvzemu koncesije
8.3 Zakon o vrtcih /ZVrt/
8.3.1 Odločba o določitvi višine plačila vrtca
8.3.2 Odločba o začasni oprostitvi plačila vrtca
8.4 Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/
8.4.1 Odločba o nadomestilu lastniku spomenika lokalnega pomena
8.5 Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/
8.5.1 Odločba o izbiri koncesionarja za izvajanje javne knjižnične dejavnosti
8.6 Zakon o ohranjanju narave /ZON/
8.6.1 Odločba o koncesiji za rabo naravne vrednote
8.6.2 Odločba o izbiri koncesionarja za upravljanje z zavarovanim območjem
8.6.3 Odločba o statusu zemljišča na zavarovanem območju
8.7 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/
8.7.1 Dovoljenje (odločba) za začasno ali občasno obremenitev okolja s hrupom v času javne prireditve
8.7.2 Odločba o odstranitvi komunalnih odpadkov
8.7.3 Odločba o vključitvi v sistem ravnanja z odpadki
8.7.4 Odločba o koncesiji za upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne dobrine
8.8 Zakon o vodah /ZV-1/
8.8.1 Odločba o statusu naravnega vodnega javnega dobra
8.8.2 Odločba o prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra
8.8.3 Odločba o določitvi statusa grajenega javnega dobra za objekte na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki se ga lahko nameni splošni rabi in je v lasti lokalne skupnosti
8.8.4 Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra za objekte na vodnem ali priobalnem zemljišču
8.8.5 Odločba o statusu naravnega morskega javnega dobra
8.8.6 Odločba o prenehanju statusa naravnega morskega javnega dobra
8.9 Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/
8.9.1 Odločba o odmeri komunalnega prispevka
8.9.2 Potrdilo o oprostitvi komunalnega prispevka
8.9.3 Potrdilo o namenski rabi zemljišča
8.10 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč /ZPPDUP/
8.10.1 Odločba o načinu pokopa umrlega, ki nima svojcev
8.11 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
8.11.1 Pooblastilo uradni osebi občine za posredovanje informacij javnega značaja
8.11.2 Uradni zaznamek o ugoditvi dostopa do informacije javnega značaja
8.11.3 Odločba o zavrnitvi zahteve za dostop do informacij javnega značaja
8.11.4 Odločba o zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja
8.11.5 Sklep o podaljšanju roka
8.12 Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/
8.12.1 Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
8.12.2 Lokacijska informacija za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom
8.12.3 Potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice
8.12.4 Izjava o uveljavljanju predkupne pravice
8.12.5 Odločba o zavrnitvi zahteve za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice

9

Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo

9.1 Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD/
9.1.1 Odločba o podelitvi koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti
9.1.2 Odločba o odvzemu koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti
9.1.3 Dovoljenje (odločba) za poslovanje podružnice lekarne v kraju, v katerem ni lekarne, če je ugotovljena potreba za izdajo zdravil
9.1.4 Odločba o odvzemu dovoljenja za poslovanje podružnice
9.1.5 Dovoljenja (odločba) za organiziranje priročne zaloge zdravil na podlagi mnenja lekarniške zbornice
9.1.6 Odločba o odvzemu dovoljenja za organiziranje priročne zaloge zdravil
9.2 Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/
9.2.1 Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
9.2.2 Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
9.3 Zakon o socialnem varstvu /ZSV/
9.3.1 Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
9.3.2 Odločbo o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe
9.3.3 Razveljavitev odločbe o podelitvi koncesije z izdajo odločbe o prenosu koncesije
9.3.4 Odločba o oprostitvi plačila stroškov za pomoč na domu in plačila storitev v zavodih za odrasle
   
   
   

1

Ustavna ureditev Republike Slovenije

na vrh

pojasnilo št. predpis
  1.1 Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
Uradni list RS, št. 56/2002 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
1.1.1 Odločba o izbiri štipendista. 1/52. člen ZJU P1
1.1.2 Odločba o imenovanju javnega uslužbenca v naziv 1/66. člen ZJU
3/84. člen ZJU
1/90. člen ZJU
P1
1.1.3 Odločba o imenovanju javnega uslužbenca na položaj direktorja občinske uprave 2/82. člen ZJU P2
1.1.4 Odločba o razrešitvi direktorja občinske uprave s položaja 2/82. člena ZJU P2/P1
pojasnilo št. predpis
  1.2 Zakon o varstvu pred utopitvami /ZVU/
Uradni list RS, št. 44/2000 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
1.2.1 Odločba (dovoljenje) s katerim pristojni organ občinske uprave dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti na zaledeneli površini 3/8. člen ZVU P2
   
  2 Upravno pravo

na vrh

pojasnilo št. predpis
  2.1 Zakon o upravnih taksah /ZUT/
Uradni list RS, št. 44/2000 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
2.1.1 Odločba o vračilu takse taksnemu zavezancu 17. člen ZUT S
pojasnilo št. predpis
  2.2 Zakon o volilni in referendumski kampanji /ZVRK/
Uradni list RS, št. 41/2007 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
2.2.1 Soglasje organizatorju volilne kampanje za plakatiranje 9. člen ZVRK P1
2.2.2 Odločba o odstranitvi nameščenih plakatov 11. člen ZVRK P1
   
  3 Civilno pravo

na vrh

pojasnilo št. predpis
  3.1 Stanovanjski zakon /SZ-1/
Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
3.1.1 Soglasje k opravljanju dovoljene dejavnosti v stanovanju 14. člen SZ-1 P1
3.1.2 Odločba o uvrstitvi na prednostno listo in o uvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja po posameznem javnem razpisu ter o neuvrstitvi med tiste, ki jim bodo zagotovljena stanovanja 2/87. člen SZ-1 P1
3.1.3 Odločba o upravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja ali preselitve 89. člen SZ-1 P1
3.1.4 Odločba o upravičenosti in višini subvencije 8/121. člen SZ-1 P1
pojasnilo št. predpis
  3.2 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Uradni list RS, št. 18/1974 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
3.2.1 Odločba o tem, ali se šteje stavba oziroma prostor za poslovno stavbo oziroma poslovni prostor 2. člen ZPSPP P1
   
  4 Kazensko pravo

na vrh

pojasnilo št. predpis
  4.1 Zakon o prekrških /ZP-1/
Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
4.1.1 Odločba o prekršku iz občinske pristojnosti in plačilni nalog 45. člen ZP-1
2/49. člen ZP-1
57. člen ZP-1
57.b člen ZP-1
  S/P1
   
  5 Gospodarskopravna ureditev

na vrh

pojasnilo št. predpis
  5.1 Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
Uradni list RS, št. 32/1993 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
5.1.1 Odločba o pravici uporabnika do sklenitve pogodbe z izvajalcem javne službe 16. člen ZGJS P1
5.1.2 Odločba o izbiri koncesionarja 1/37. člen ZGJS P2
   
  6 Javne finance

na vrh

pojasnilo št. predpis
  6.1 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/
Uradni list RS, št. 127/2006
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
6.1.1 Odločba o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva, če je predmet javno-zasebnega partnerstva koncesija za izvajanje gospodarske javne službe ali druge dejavnosti, kjer zakon izrecno predpisuje izdajo upravne odločbe 57. člen ZJZP P2
6.1.2 Odločba o podelitvi koncesije javnim podjetjem, ki se preoblikujejo v gospodarsko družbo 142. člen ZJZP
143. člen ZJZP
  P2
pojasnilo št. predpis
  6.2 Zakon o samoprispevku /ZSam-1/
Uradni list RS, št. 87/2001
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
6.2.1 Odločba o odmeri samoprispevka 1/14. člen ZSam-1
19. člen ZSam-1
  S
6.2.2 Odločba o izgubi lastnosti zavezanca 2/14. člen ZSam-1   S
6.2.3 Odločba o oprostitvi ali znižanju samoprispevka 18. člen ZSam-1   S
pojasnilo št. predpis
  6.3 Zakon o financiranju občin /ZFO-1/
Uradni list RS, št. 123/2006 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
6.3.1 Odločba o obveznosti plačila in odmeri občinske takse 9. člen ZFO-1   P1
6.3.2 Odločba o oprostitvi plačila občinske takse 9. člen ZFO-1   P1
pojasnilo št. predpis
  6.4 Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje /ZVVJTO/
Uradni list RS, št. 55/2003 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
6.4.1 Odločba o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 6. člen ZVVJTO P1
   
  7 Gospodarske dejavnosti

na vrh

pojasnilo št. predpis
  7.1 Energetski zakon /EZ/
Uradni list RS, št. 79/1999 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta določba opombe zahtevnost postopka
7.1.1 Odločba o določitvi pogojev za dobavo in odjem toplotne energije 3/34. člen EZ P1
pojasnilo št. predpis
  7.2 Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/
Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
7.2.1 Odločba o zavezi za opravo vzdrževalnih del

6. člen ZGO-1

  P1
7.2.2 Odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1/21. člen ZGO-1

  P1
7.2.3 Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

1/23. člen ZGO-1

  P1
7.2.4 Odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za objekt, ki je v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti

4/23. člen ZGO-1

  P1
pojasnilo št. predpis
  7.3 Zakon o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/
Uradni list RS, št. 30/2002 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
7.3.1 Odločba o dvigu in odstranitvi potopljene stvari 1,2/34. člen ZPCV   P2
pojasnilo št. predpis
  7.4 Zakon o prevozih v cestnem prometu /ZPCP-2/
Uradni list RS, št. 131/2006
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
7.4.1 Odločba (dovoljenje) za opravljanje avto-taksi prevozov 2/56. člen ZPCP-2   P2
pojasnilo št. predpis
  7.5 Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/
Uradni list RS, št. 83/2004 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
7.5.1 Odredba o odstranitvi zapuščenega vozila 16. člen ZVCP-1
224. člen ZVCP-1
  S/P1
7.5.2 Odredba o odstranitvi nepravilno parkiranega vozila 243. člen ZVCP-1    
7.5.3 Odločba o odstranitvi mobilne prikolice 15. člen ZVCP-1
16. člen ZVCP-1
(in odlok občine)
  P1
7.5.4 Odločba o odstranitvi tlakovcev, kovinskih stebričkov, o ureditvi priključka na cesto ... (primeri iz prakse) 15. člen ZVCP-1
16. člen ZVCP-1
(in odlok občine)
  P1
7.5.5 Odločba o odstranitvi uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene signalizacije ter postavitev nove signalizacije 15. člen ZVCP-1
16. člen ZVCP-1
  P1
7.5.6 Dovoljenje (odločba) za vodenje živali na pašo s traktorjem na občinskih cesta 109. člen ZVCP-1   P1
7.5.7 Dovoljenje (odločba) za zaporo občinske ceste 123. člen ZVCP-1   P1
pojasnilo št. predpis
  7.6 Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb /ZŽNPO/
Uradni list RS, št. 126/2003
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
7.6.1 Odločba o potrebi po žičniški napravi 5/24. člen ZŽNPO   P2
7.6.2 Odločba o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave 28. člen ZŽNPO
22. člen ZŽNPO
  P1
7.6.3 Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe prevoza po žičniških napravah 41. člen ZŽNPO
22. člen ZŽNPO
  P1
pojasnilo št. predpis
  7.7 Zakon o trgovini /ZT-1/
Uradni list RS, št. 24/2008
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
7.7.1 Soglasje (odločba) za prodajo blaga na premičnih stojnicah 1/6. člen ZT-1
(odlok občine)
  P1
7.7.2 Soglasje (odločba) za prodajo blaga s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno 1/6. člen ZT-1
(odlok občine)
  P1
7.7.3 Potrdilo o lastni proizvodnji blaga 33., 34. člen Pravilnika   P1
pojasnilo št. predpis
  7.8 Zakon o gostinstvu /ZGos/
Uradni list RS, št. 1/1995 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
7.8.1 Predlog za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata 6. člen ZGos   P1
7.8.2 Soglasje (odločba) k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata 12. člen ZGos   P1
7.8.3 Odločba o zavrnitvi prijavljenega obratovalnega časa gostinskega obrata 12. člen ZGos   P1
7.8.4 Mnenje k dovolitvi razširitve ponudbe turistične kmetije 15. člen ZGos   P1
7.8.5 Dovoljenje za prodajo domačih jedi in kupljenih pijač na kmetiji 15. člen ZGos   P1
7.8.6 Soglasje za gostinsko dejavnost v drugih prostorih 15. člen ZGos   P1
7.8.7 Predlog za začasno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti v gostinskem obratu 15. člen ZGos   P1
   
  8 Negospodarske dejavnosti

na vrh

pojasnilo št. predpis
  8.1 Zakon o zavodih /ZZ/
Uradni list RS, št. 12I/1991 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.1.1 Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 25. člen ZZ   P2
8.1.2 Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe 27. člen ZZ   P2
pojasnilo št. predpis
  8.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZFOVI/
Uradni list RS, št. 12/1996 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.2.1 Odločba o podelitvi koncesije 1/74. člen ZOFVI   P2
8.2.2 Odločba o odvzemu koncesije 2/76. člen ZOFVI   P2
pojasnilo št. predpis
  8.3 Zakon o vrtcih /ZVrt/
Uradni list RS, št. 12/1996 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.3.1 Odločba o določitvi višine plačila vrtca 32. člen ZVrt   P1
8.3.2 Odločba o začasni oprostitvi plačila vrtca 32. člen ZVrt   P1
pojasnilo št. predpis
  8.4 Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/
Uradni list RS, št. 16/2008
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.4.1 Odločba o nadomestilu lastniku spomenika lokalnega pomena 39. člen ZVKD-1   P1
pojasnilo št. predpis
  8.5 Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/
Uradni list RS, št. 87/2001 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.5.1 Odločba o izbiri koncesionarja za izvajanje javne knjižnične dejavnosti 2/2. člen ZKnj-1   P2
8.5.2 Odločba o odvzemu koncesije za izvajanje javne knjižnične dejavnosti 3/2. člen ZKnj-1   P2
pojasnilo št. predpis
  8.6 Zakon o ohranjanju narave /ZON/
Uradni list RS, št. 56/1999 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.6.1 Odločba o koncesiji za rabo naravne vrednote 43. člen ZON   P2
8.6.2 Odločbo o izbiri koncesionarja za upravljanje z zavarovanim območjem 2/59. člen ZON   P1
8.6.3 Odločba o statusu zemljišča na zavarovanem območju 3/63. člen ZON   P2
pojasnilo št. predpis
  8.7 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/
Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.7.1 Dovoljenje (odločba) za začasno ali občasno obremenitev okolja s hrupom v času javne prireditve 2/94. člen ZVO-1   P1
8.7.2 Odločba o odstranitvi komunalnih odpadkov 149. člen ZVO-1   P1
8.7.3 Odločba o vključitvi v sistem ravnanja z odpadki 149. člen ZVO-1   P1
8.7.3.a Opozorilo pred izvršbo     P1
8.7.3.b Sklep o dovolitvi izvršbe 50.a člen ZLS
18., 32. člen ZIN
298. člen ZUP
  P1
8.7.4 Odločba o koncesiji za upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne dobrine 166. člen ZVO-1   P2
pojasnilo št. predpis
  8.8 Zakon o vodah /ZV-1/
Uradni list RS, št. 67/2002 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.8.1 Odločba o statusu naravnega vodnega javnega dobra 5/16. člen ZV-1   P1
8.8.2 Odločba o prenehanju statusa naravnega vodnega dobra 8/16. člen ZV-1   P1
8.8.3 Odločbo o določitvi statusa grajenega javnega dobra za objekte na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki se ga lahko nameni splošni rabi (kanal, grajena obala celinskih voda in drug podoben objekt) in je v lasti lokalne skupnosti 3/18. člen ZV-1   P1
8.8.4 Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra za objekte na vodnem ali priobalnem zemljišču 3/20. člen ZV-1   P1
8.8.5 Odločba o statusu naravnega morskega javnega dobra 5/32. člen ZV-1   P1
8.8.6 Odločba o prenehanju statusa naravnega morskega javnega dobra 7/32. člen ZV-1   P1
pojasnilo št. predpis
  8.9 Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/
Uradni list RS, št. 33/2007
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.9.1 Odločba o odmeri komunalnega prispevka 80. člen ZPNačrt   P1
8.9.2 Potrdilo o oprostitvi komunalnega prispevka 83. člen ZPNačrt   P1
8.9.3 Potrdilo o namenski rabi zemljišča 105. člen ZPNačrt   P1
pojasnilo št. predpis
  8.10 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč /ZPPDUP/
Uradni list RS, št. 34/1984 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.10.1 Odločba o načinu pokopa umrlega, ki nima svojcev 15. člen ZPPDUP    
pojasnilo št. predpis
  8.11 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
Uradni list RS, št. 61/2005 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.11.1 Pooblastilo uradni osebi občine za posredovanje informacij javnega značaja 9. člen KIJZ
21. člen KIJZ
   
8.11.2 Uradni zaznamek o ugoditvi dostopa do informacije javnega značaja 1/22. člen ZDIJZ    
8.11.3 Odločba o zavrnitvi zahteve za dostop do informacij javnega značaja 2/22. člen ZDIJZ   P1
8.11.4 Odločba o zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja 22. člen ZDIJZ   P1
8.11.5 Sklep o podaljšanju roka 24. člen ZDIJZ   P1
pojasnilo št. predpis
  8.12 Zakon o urejanju prostora /ZUrep-1/
Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
8.12.1 Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 80. člen ZUreP-1
104. člen ZPNačrt-1
  S
8.12.2 Lokacijska informacija za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom 80. člen ZUreP-1
104. člen ZPNačrt-1
  S
8.12.3 Potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice 87. člen ZUreP-1   S
8.12.4 Izjava o uveljavljanju predkupne pravice 87. člen ZUreP-1   S
8.12.5 Odločba o zavrnitvi zahteve za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice 87. člen ZUreP-1   P1
   
  9 Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo

na vrh

pojasnilo št. predpis
  9.1 Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD/
Uradni list RS, št. 9/1992 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
9.1.1 Odločba o podelitvi koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti 14. člen ZLD
15. člen ZLD
  P2
9.1.2 Odločba o odvzemu koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti 18. člen ZLD   P2
9.1.3 Dovoljenje (odločba) za poslovanje podružnice lekarne v kraju, v katerem ni lekarne, če je ugotovljena potreba za izdajo zdravil 21. člen ZLD
22. člen ZLD
  P2
9.1.4 Odločba o odvzemu dovoljenja za poslovanje podružnice 23. člen ZLD   P2
9.1.5 Dovoljenje (odločba) za organiziranje priročne zaloge zdravil na podlagi mnenja lekarniške zbornice 24. člen ZLD   P2
9.1.6 Odločba o odvzemu dovoljenja za organiziranje priročne zaloge zdravil 24. člen ZLD   P2
pojasnilo št. predpis
  9.2 Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/
Uradni list RS, št.
23/2005-UPB-2 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
9.2.1 Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 42. člen ZZDej   P2
9.2.2 Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 44. člen ZZDej   P2
pojasnilo št. predpis
  9.3 Zakon o socialnem varstvu /ZSV/
Uradni list RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami
vzorec tč. naziv akta

določba

opombe zahtevnost postopka
9.3.1 Odločba o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 47.c člen ZSV   P2
9.3.2 Odločba o odvzemu koncesije za opravljanje javne službe 47.l člen ZSV   P2
9.3.3 Razveljavitev odločbe o podelitvi koncesije z izdajo odločbe o prenosu koncesije 47.i člen ZSV   P2
9.3.44 Odločba o oprostitvi plačila stroškov za pomoč na domu in plačila storitev v zavodih za odrasle 100.a člen ZSV   P1
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor