Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Pristojnosti in naloge slovenskih občin:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Storitve Občine Zavrč za občanke in občane: prva spremenjena in dopolnjena izdaja

 

Avtorja:

prof. dr. Boštjan Brezovnik, Grega Horvat

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij 

 

 

Zadnji dodani pregledi pristojnosti in nalog slovenskih občin:

 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Zakon o cestah /ZCes-1/

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/

Zakon o evidentiranju nepremičnin /ZEN/

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije /ZGMRS/

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij /ZIKS-1/

Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/

Zakon o javnih financah /ZJF/

Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/

Zakon o referndumu in ljudski iniciativi /ZRLI/

Zakon o socialnem podjetništvu /ZSocP/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

Zakon o tujcih /ZTuj-2/

Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Več informacij

V Uradnem listu RS, št. 36/2018 ne spreglejte:
Pravilnik o sofinanciranju skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave

V Uradnem listu RS, št. 31/2018 ne spreglejte:
Zakon o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUIDNO-H/
Zakon o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave /ZON-D/
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov z obrazložitvami po členih:

 

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/:

Odlok o ustanovitvi sveta koncedentov (61. člen ZLS)

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic (javnega podjetja, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda (61. člen ZLS)

 

Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih (27. člen ZIO-1)

 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/:

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (3. člen ZPPDej)

Odlok o pokopališkem redu (4. člen ZPPDdej)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (32. člen ZGJS)

Sklep o določitvi višine grobnine v občini (34. člen ZPPDej)

Sklep o opustitvi pokopališča (52. člen ZPPDej)

Sklep o določitvi kraja, kamor se prenesejo posamezna nagrobna obeležja pred opustitvijo pokopališča, njihovega skrbnika ali način ohranjanja in situ ter uvrstitev grobov pomembnih osebnosti med skupne pokopališke objekte (52. člen ZPPDej)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor