Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Pristojnosti in naloge slovenskih občin:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Pristojnosti in naloge slovenskih občin (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine): deseta spremenjena in dopolnjena izdaja

 

Avtor:

prof. dr. Boštjan Brezovnik

 

e-knjiga: povezava

 

več informacij 

 

 

Zadnji dodani pregledi pristojnosti in nalog slovenskih občin:

 

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/

Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev /ZUPJS/

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Zakon o računovodstvu /ZR/

Zakon o izvrševanju proračunov proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 /ZIPRS1819/

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

 

Več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov po z obrazložitvami po členih:

 

Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (34.a člen ZLS)

Odlok o načinu opravljanja izbirne občinske gospodarske javne službe monitoringa okolja (97. člen ZVO-1; 3., 7. člen ZGJS)

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini (149. člen ZVO-1, 3., 7. člen ZGJS)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini (149. člen ZVO-1, 32. člen ZGJS)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.

 

Na Portalu Lex localis je v okviru kataloga 'Pristojnosti slovenskih občin' objavljenih preko 1.000 vzorcev splošnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki, navodila); posamičnih aktov (vloge, odločbe in drugi osnutki uradnih pisanj) in aktov poslovanja občine (razpisi z razpisnimi dokumentacijami, koncesijske in druge pogodbe). Vsa besedila vzorcev aktov so pripravljena ob upoštevanju Nomotehničnih smernic in obogatena z obrazložitvami po členih.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor