Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Pravne fakultete Ljubljana

 

Pristojnosti in naloge slovenskih občin:

 

Portal Lex localis

Knjiga:

Sistem javne uprave

 

Avtorji: prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Senko Pličanič

 

Založnik:

Pravna fakulteta Ljubljana

 

Izdajatelj (prodaja):

Knjigarna Pravna - Litteralis d.o.o.


Knjiga na enem mestu vsebinsko obravnava celoten sistem javne uprave, kar najprej zahteva opredelitev njegovih meja, njegovih temeljnih institucij in funkcij ter njegovega razmerja do zunanjega okolja. Uporabna je kot študijska literatura, hkrati pa je dovolj poglobljena in kompleksna, da je dobrodošel strokovni pripomoček pri delu politikom, upravnim delavcem in drugim upravnim strokovnjakom. Cilj avtorjev tako ni bil izčrpno obravnavati vseh vprašanj javne uprave, temveč je njihova obravnava ostala na sistemski ravni, tako da služi kot krovno delo za nadaljnje preučevanje sistema javne uprave in zagotavlja nova sistemska izhodišča za nadaljnji razvoj slovenske upravne znanosti.

 

Zadnji dodani pregledi pristojnosti in nalog slovenskih občin:

 

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/

Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev /ZUPJS/

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/

Zakon o računovodstvu /ZR/

Zakon o izvrševanju proračunov proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 /ZIPRS1819/

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

 

Več informacij

 

 

Zadnji dodani vzorci občinskih aktov po z obrazložitvami po členih:

 

Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini (5. člen ZZDej)
Sklep o mnenju k določanju mreže javne zdravstvene službe na sekundarni ravni (5. člen ZZDej)
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda (9. člen ZZDej)
Sklep o imenovanju predstavnika občine v svet javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja dejavnost na sekundarni ravni (28. člen ZZDej)
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda (29. člen ZZDej)
Sklep o soglasju k razrešitvi direktorja javnega zavoda (29. člen ZZDej)
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini (42. člen ZZDej)

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.

 

Na Portalu Lex localis je v okviru kataloga 'Pristojnosti slovenskih občin' objavljenih preko 1.000 vzorcev splošnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki, navodila); posamičnih aktov (vloge, odločbe in drugi osnutki uradnih pisanj) in aktov poslovanja občine (razpisi z razpisnimi dokumentacijami, koncesijske in druge pogodbe). Vsa besedila vzorcev aktov so pripravljena ob upoštevanju Nomotehničnih smernic in obogatena z obrazložitvami po členih.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor