Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Založba Lex localis

 

Strokovni posvet 'Pokrajine v Sloveniji'

 

Portal Lex localis

Knjiga: Pristojnosti in naloge slovenskih občin (s pregledom splošniih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine): enajsta spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta)

eKnjiga: povezava

 

Državni svet Republike Slovenije, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije, vabi na strokovni posvet

 

POKRAJINE V SLOVENIJI

v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 9.30 uri

v Zlati dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana

 

Program posveta je dostopen na spletni strani www.pokrajine.si. Udeležba na posvetu je brezplačna, treba pa se je predhodno prijaviti. Svojo udeležbo na posvetu lahko potrdite do torka, 16. oktobra 2019, do 12.00 ure, prek spletnega obrazca. Dogodek bo sneman in fotografiran.

 

 

Pregled pristojnosti slovenskih občin:

 

Družinski zakonik /DZ/

Energetski zakon /EZ-1/

Zakon o državnem tožilstvu /ZDT-1/

Zakon o evidentiranju nepremičnin /ZEN/

Zakon o gasilstvu /ZGas/

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 /ZIPRS1819/

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/

Zakon o letalstvu /ZLet/

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin /ZMVN-1/

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/

Zakon o nalogah in pooblastilih policije /ZNPPol/

Zakon o organiziranosti in delu v policiji /ZODPol/

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike /ZOPSPU-1/

Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/

Zakon o socialnem varstvu /ZSV/

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev /ZUPJS/

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/

Zakon o voznikih /ZVoz-1/

Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/

 

Za sklenitev naročništva na Portal Lex localis je potrebno izpolniti pogodbo o naročništvu. S sklenitvijo naročništva pridobite neomejen dostop do vseh vsebin portala v skladu s splošnimi pogoji, pogodbo o naročništvu in veljavnim cenikom.

 

Na Portalu Lex localis je v okviru kataloga 'Pristojnosti slovenskih občin' objavljenih preko 1.000 vzorcev splošnih aktov (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki, navodila); posamičnih aktov (vloge, odločbe in drugi osnutki uradnih pisanj) in aktov poslovanja občine (razpisi z razpisnimi dokumentacijami, koncesijske in druge pogodbe). Vsa besedila vzorcev aktov so pripravljena ob upoštevanju Nomotehničnih smernic in obogatena z obrazložitvami po členih.


več informacij

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor