Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-14/2017-3-(52/04)

Datum: 14.6.2017

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 21.6.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24.5.2017 (zapisnik 1, 2) in nadaljevanja 28. seje z dne 1.6.2017 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

4. Seznanitev z novelo Odloka o kakovosti zraka na območju Mestne občine Kranj in sprejem podrobnejšega programa ukrepov iz Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Kranj za obdobje od leta 2017 do leta 2019 (gradivo 1, 2)

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 — Zgornje Bitnje (OPPN Zgornje Bitnje) — predlog (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj— osnutek (gradivo)

7. Pravilnik o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj (gradivo)

8. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o. (gradivo)

9. Program kulture v Mestni občini Kranj 2015 — 2020 — novelacija (gradivo 1, 2)

10. Predstavitev poročila o delu PP Kranj za leto 2016 z oceno varnostnih razmer (gradivo)

11. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016 (gradivo 1, 2)

12. Pristop Mestne občine Kranj h konvenciji županov za podnebne spremembe in energij (gradivo 1, 2, 3, 4)

13. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor