New Page 2

Številka: 032-0004/2022

Datum: 02.03.2023

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, 45/2022) in 28. in 29. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2016, 48/2016, 5/2018, 48/2019, 45/2022)

 

S K L I C U J E M

 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 09. marca 2023, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim  DNEVNIM REDOM:

 

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje.

3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne (zapisnik) in 2. dopisne seje (zapisnik).

4. Predlog Sprememb Statuta Občine Prevalje – 1. obravnava (gradivo) in Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje – 1. obravnava (gradivo).

5. Predlog Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Prevalje – 1. obravnava (gradivo).

6. Predlog Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Prevalje (gradivo).

7. Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Plazovi na LC 350371 - cesta Prevalje - Šaver - Strojna, odsek: Godčeva raven – Rašešnik« in Investicijski program IP »Plazovi na LC 350371 - cesta Prevalje - Šaver - Strojna, odsek: Godčeva raven – Rašešnik« (gradivo 1, 2, 3).

8. Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Plazovi na JP 851964, cesta naselje Rožej« (gradivo 1, 2).

9. Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Obnova ceste JP 851731, kanalizacija in vodovod (4.ulica Pod gonjami)« (gradivo 1, 2).

10. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta (gradivo 1, 2).

11. Letno poročilo Zdravstveno reševalnega centra Koroške za leto 2022 in Plan dela in finančni načrt za leto 2023 (gradivo 1, 2, 3).

12. Letno poročilo o delu Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline in Občine Dravograd (gradivo 1, 2).

13. Premoženjskopravne zadeve:

- Ukinitev javnega dobra na parc. št. 542/25, k.o.  875 – DOLGA BRDA (gradivo).

14. Pobude in vprašanja (gradivo).

15. Razno.

                       

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan