New Page 2

številka: 900-12/2015-1-(52/04)

Datum: 4.3.2015

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 5. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 18.3.2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.2.2015 in poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 2.a, 2.a.b; 2.c (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2c - dopolnitev)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014 (gradivo)

5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj —druga obravnava (gradivo)

6. Predlog cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (gradivo 1, 2)

7. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

Priloge: 5. seja (gradivo),

            Plan dela NO MOK (gradivo)

 

 

Pred uradnim pri četrtkom seje bodo funkcionarji (župan, podžupana, člani in članice sveta) pozvani k podpisu izjave o seznanitvi z veljavnim Kodeksom ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 8/2015). Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-221 ali 2373-119.

 

Mestna Občina Kranj

Boštjan Trilar, župan