New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-26/2013-l-(41/04)

Datum: 4.12.2013

 

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 29. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 18.12.2013 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1) Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.11.2013 ter poročila o izvršitvi sklepov

 

2) Kadrovske zadeve (dodatno gradivo)

 

3) Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4) (dodatno gradivo)

 

4) Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 - druga obravnava (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

 

5) Odlok dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem - prva obravnava (gradivo)

 

6) Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za del novega naselja na Drulovki - prvo branje (skrajšani postopek) (gradivo 1, 2) (dodatno gradivo)

 

7) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj - druga obravnava (gradivo 1, 2) (dodatno gradivo)

 

8) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (gradivo) (dodatno gradivo)

 

9) Sklep o vrednotenju točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2014 (gradivo)

 

10) Sklep o prenehanju Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (gradivo)

 

11) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo) (dodatno gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373 - 119.

 

 

 

Mohor Bogataj

 

Župan

 

 

Priloge:

- Gradivo (zaradi racionalizacije poslovanja je gradivo za 4. točko poslano v elektronski obliki dne 4.12.2013, v kolikor pa kljub temu želite imeti pisni izvod, to sporočite Službi za mestni svet)