New Page 2

Številka: 900-53/2015-1-(52/04)

Datum: 7. 10. 2015

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 10. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 21. 10. 2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.9.2015 in poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« — 2. obravnava (gradivo)

5. Poročilo o izvajanju projektov Gorki in vodovod Bašelj — Kranj (gradivo 1, 2, 3)

6. Preliminarna odločitev glede stopnje opremljenosti z javno kanalizacijo v KS Trstenik — popravek sklepa (gradivo)

7. Predlog cen storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj (gradivo 1, 2)

8. Predlogi za podelitev priznanj Mestne občine Kranj za leto 2015 (gradivo)

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

 

Priloga: Sklepi delovnih teles Sveta Mestne občine Kranj za 10. sejo (gradivo)

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan